Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840346

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 25 listopada 2015 r.
I SA/Sz 434/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bolesław Stachura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy (...) na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w (...) działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 i art. 131 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), podjąć z urzędu postępowanie sądowe zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 434/15, ze względu na ustanie przyczyny zawieszenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.