Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2882476

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 31 maja 2012 r.
I SA/Sz 377/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Polańska (spr.).

Sędziowie WSA: Marzena Kowalewska, Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 31 maja 2012 r. sprawy ze skargi C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na negatywny wynik procedury odwoławczej dotyczącej oceny projektu zgłoszonego w ramach konkursu Nr RPOWZ/4.1/2011/1, zawartej w informacji Zarządu Województwa z dnia 12 kwietnia 2012 r. nr (...) oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.