Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2882488

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 17 maja 2012 r.
I SA/Sz 326/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 maja 2012 r. wniosku T. S.A. z siedzibą w W. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie z Jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.