Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1606137

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
I SA/Sz 32/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Chorzępa (spr.).

Sędziowie WSA: Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi R.R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia wartości celnej towaru oraz podatku od towarów i usług oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) art. 31, art. 78 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. Nr L 302 z 19 października 1992 r. z późn. zm.), art. 181 lit.a rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. L 235 z 11 października 1993 r. z późn. zm.); art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.), art. 2 pkt 7, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 7, art. 29 ust. 13, art. 33 ust. 2 i ust. 4, art. 34, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Dyrektor Izby Celnej, po rozpatrzeniu odwołania R R zamieszkałego w L od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z dnia (...) określającej wartość celną importowanego motocykla marki H (...) i określającej kwotę podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług z tytułu importu przedmiotowego towaru, zaskarżoną decyzję organu celnego pierwszej instancji utrzymał w mocy.

W uzasadnieniu decyzji Dyrektor Izby Celnej wskazał, że 6 maja 2005 r. R R zgłosił do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu używany motocykl marki (...), rok produkcji 2004, o wskazanym numerze ramy wyposażony w silnik benzynowy o pojemności skokowej 599 cm2, załączając do zgłoszenia deklarację wartości celnej, rachunek sprzedaży z 20 stycznia 2005 r. wystawiony przez sprzedawcę - E M C Inc, na kwotę (...) USD, ocenę techniczną Nr (...) z 6 maja 2005 r. sporządzoną przez rzeczoznawcę (...), rachunek za transport Nr (...) z 5 marca 2005 r.

Po ustaleniu wartości celnej pojazdu w oparciu o cenę transakcyjną wynikającą z dokumentu sprzedaży ((...) USD) stanowiących równowartość (...) PLN) i zadeklarowanych kosztów transportu na obszarze Wspólnoty (100 USD) towar objęto procedurą dopuszczenia do wolnego obrotu i zwolniono.

Mając na uwadze przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego (78) i uzasadnione wątpliwości dotyczące zadeklarowanej wartości celnej przedmiotowego towaru, Naczelnik Urzędu Celnego, postanowieniem z (...) wszczął postępowanie w sprawie ustalenia dla potrzeb podatków prawidłowej wartości celnej przedmiotowego motocykla i określenie wymiaru podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług w prawidłowej kwocie. Jednocześnie, organ wezwał importera do przedstawienia dokumentów stanowiących bankowe potwierdzenie zapłaty za towar lub innych dokumentów poświadczających wartości dokonanej transakcji oraz dokumentów potwierdzających stan techniczny pojazdu w dniu złożenia zgłoszenia celnego.

Po zakończeniu postępowania, decyzją z (...) r. organ I instancji określił wartość celną przedmiotowego motocykla na kwotę (...) zł, określił kwotę podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług z tyt. importu towaru i powiadomił importera o zarejestrowaniu w rejestrze Długu Celnego, kwoty uzupełniającej należności wynikającej z niedoboru podatku od towarów i usług w kwocie (...) zł.

W odwołaniu od powyższej decyzji R R wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając:

- naruszenie prawa procesowego, mającego istotny wpływ na wynik sprawy, poprzez dokonanie analizy wartości transakcyjnej przedmiotowego pojazdu na rynku amerykańskim w oparciu o dane z lutego 2010 r., a nie w oparciu o dane z dnia6 maja 2005 r., czyli z dnia sprowadzenia motocykla,

- naruszenie prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię, a w szczególności wspólnotowych przepisów celnych dotyczących ustalania wartości celnej,

- wydał decyzje na zasadzie domniemania, a nie na konkretnej ocenie zgromadzonego materiału dowodowego.

W uzasadnieniu odwołania strona podniosła, że wznowienie postępowania oraz określenie nowej kwoty podatku od towarów i usług nastąpiło upływie 3 lat od daty złożenia zgłoszenia celnego, co zgodnie z art. 221 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego wskazuję że nastąpiło przedawnienie. Ponadto zdaniem R R wznowienie postępowania w niniejszej sprawie nastąpiło w sposób nieprawidłowy w związku z tym, iż nie została spełniona przesłanka wznowienia stanowiąca, iż wznowienie postępowania i zweryfikowanie należności podatkowych może nastąpić tylko w przypadku gdy zaszły nowe okoliczności faktyczne lub pojawiły się nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi który wydał decyzję. Zdaniem strony w niniejszej sprawie nie było podstaw do wznowienia postępowania, gdyż zgodnie z art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej organ kwestionując prawdziwość przedłożonych dokumentów winien był wskazać prawomocne orzeczenie sądu lub innego właściwego organu stwierdzającego sfałszowanie dowodu. W przeciwnym przypadku, brak jest podstaw do wznowienia postępowania i wymierzania nowych należności.

Nadto R R zarzucił, że organ celny nierzetelnie zebrał materiał dowodowy i niewłaściwie go ocenił, czym naruszył przepis art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 7 i 77 § Kodeksu postępowania administracyjnego. Weryfikacji rachunku sprzedaży organ winien był dokonać bezpośrednio u sprzedawcy w Stanach Zjednoczonych. Również sposób wyceny motocykla za pomocą elektronicznej wersji katalogu "INFO-EKSPERT Pojazdy Samochodowe" nie był właściwy, gdyż dane tam zawarte nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości rynkowej pojazdu.

Rozpatrując odwołanie, Dyrektor Izby Celnej, po przedstawieniu przepisów ustawy prawo celne i ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie uprawnień organu odwoławczego oraz uprawnień zakresu kontroli prawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu celnym, wywiódł, iż przedmiotem weryfikacji, w zakresie kontroli zgłoszenia celnego z 6 maja 2005 r., był dokument z 20 stycznia 2005 r., dotyczący sprzedaży motocykla marki (...) za kwotę (...) USD. Źródłem informacji na temat cen towarów na rynku kraju eksportu mogą być dane zawarte w Internecie, dlatego organ celny I instancji sprawdził dane portalu www.cycletrade.com, pod kątem cen motocykli tej samej marki i modelu i ustalił, że w lutym 2010 r., były one sprzedawane w cenie (...) USD, a więc w cenie znacznie wyższej niż zadeklarowana przez importera w zgłoszeniu celnym.

Te ustalenia stanowiły uzasadnioną wątpliwość organu co do rzeczywistej wartości transakcji, która mogłaby stanowić podstawę ustalenie wartości celnej przedmiotowego pojazdu.

Nadto, organ odwoławczy wskazał, że analiza cen przeprowadzona przez organ I instancji dokonana była w lutym 2010 r., zaś transakcja zakupu towaru miała miejsce 20 stycznia 2005 r., co wskazuje że rozbieżności te, na dzień dokonywania odprawy celnej przedmiotowego motocykla byłyby znacznie wyższe, gdyż ceny pojazdów o pięć lat starszych są niższe. Dalej organ podkreślił, że ustalenie ceny sprzedaży ww. pojazdu na rynku amerykańskim miało na celu ustalenie, czy występuje, a jeśli tak, to na jakim poziomie rozbieżności pomiędzy ich ceną, a ceną pojazdu, co do którego toczy się postępowanie. To oznacza, że tak ustalonej ceny organ I instancji nie traktował jako ceny transakcyjnej, lecz jako źródło uzasadnionych wątpliwości dotyczących wartości pojazdu zadeklarowanej przez zgłaszającego.

Wskazując na powyższe, organ odwoławczy przywołał przepis art. 181a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/99 i stwierdził, że w sytuacji uzasadnionych wątpliwości co do zadeklarowanej wartości celnej towaru, organy celne nie muszą jej ustalać z zastosowanie metody wartości transakcyjnej a jej odrzucenie nie może wynikać z prostego porównania ceny deklarowanej przez importera z ceną ustaloną przez organ celny.

Ocena informacji i dokumentów winna uwzględnić indywidualne okoliczności zakupu towaru.

Dlatego organ odwoławczy, podzielając trafność ustaleń organu I instancji co do rażącej rozbieżności pomiędzy ceną importowanego pojazdu wykazaną w dokumencie zakupu a ustaloną na rynku amerykańskim dla pojazdów o tożsamych parametrach, wskazał, że w sprawie, powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego nie mogło nastąpić z uwagi na upływ terminu 3 lat od daty powstania długu celnego (dnia przyjęcia zgłoszenia celnego tj. 6 maja 2005 r.) co wynika z treści przepisu art. 221 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Jednak z uwagi na odrębność regulacji instytucji: cła, akcyzy i podatku od towarów i usług, zasadnie organ I instancji uznał, że brak możliwości powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego z powodu przedawnienia nie stanowi negatywnej przesłanki do określenia elementów kalkulacyjnych na potrzeby określenia w sposób prawidłowy należnego podatku od towarów i usług z tytułu importu wyrobów akcyzowych. Podstawę postępowania w tym zakresie stanowi przepis art. 38 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dlatego, skoro zgodnie z przepisem art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, zasadne było wszczęcie postępowania w sprawie określenie wymiaru w prawidłowej wysokości podatku od towarów i usług w tym ustalenia na potrzeby tego podatku wartości celnej przedmiotowego motocykla. Wskazując powyższą argumentację organ odwoławczy stwierdził, że zarzut przedawnienia jest niezasadny.

Wskazując na regulacje Artykułu VII GATT i Wspólnotowego Kodeksu Celnego, kierując się zasadą, że ustalenie wartości celnej powinno być oparte na cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towar, dla którego, wartość celna jest ustalona, co w sprawie nie jest możliwe, stosując wymogi określone w art. 30-31 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, organ celny zastosował metodę "ostatniej szansy".

Przedstawiając przesłanki zastosowania tej metody, podkreślając jej weryfikowalność i oparcie o licencjonowany program komputerowy zawierający notowania rynkowe pojazdów, organ celny pierwszej instancji ustalił wartość rynkową pojazdu w stanie nieuszkodzonym przy uwzględnieniu przebiegu, na kwotę (...) zł.

Odnosząc się do kwestionowania przez importera wyceny, że dane z katalogu nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości rynkowej pojazdów, są zawyżone i służą dla celów ubezpieczeniowych, organ odwoławczy przywołał opinię Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej o celowość stosowania takich katalogów przy ustalaniu wartości celnej towaru metodą ostatniej szansy oraz przepis art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, który przewiduje ustalenia wartości celnej na podstawie danych dostępnych we Wspólnocie i utrwalony pogląd w orzecznictwie sądów administracyjnych o celowości stosowania tych katalogów w celu równego traktowania prawnego podmiotów importujących pojazdy. Skoro importer wiarygodnie nie wykazał stopnia uszkodzeń importowanego pojazdu, zdaniem organu odwoławczego, zasadnie organ I instancji oparł się na wycenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu.

Tak ustaloną wartość rynkową pojazdu, organ celny skorygował o elementy składające się na strukturę ceny rynkowej pojazdu importowanego na obszar Wspólnoty i wpływające na jego wartość jako cło i podatki oraz zwyczajowo stosowaną marżę w wysokości 10% i ustalił wartość celną przedmiotowego pojazdu po zaokrągleniu do pełnych złotych na kwotę (...) zł. Takie postępowanie organu I instancji organ odwoławczy w pełni zaakceptował uznając je za zgodne z prawem.

Odnosząc się do zarzutu błędnej wykładni przepisów wspólnotowych dotyczących ustalenia wartości celnej, organ odwoławczy wywiódł, że na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług organy celne były uprawnione w celu prawidłowego określenia należnego podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru, elementy kalkulacyjne wg zasad określonych w przepisach celnych. Wartość celna towaru to jeden z elementów podstawy opodatkowania, który bezpośrednio wpływa na wysokość należnego podatku.

Oceniając postępowanie organu I instancji w zakresie wykładni i zastosowania Wspólnotowych przepisów celnych, organ odwoławczy zaakceptował działania organu I instancji czemu dał wyraz wyżej, przedstawiając sposób postępowania organu i w pełni je akceptując.

Odnosząc się do zarzutów odwołania dotyczących nieuwzględnienia stanu technicznego pojazdu i braku analizy dokumentu sprzedaży organ odwoławczy wskazał, iż importer nie przedstawił żadnych dowodów, które potwierdziłyby zakres i stopień uszkodzeń. Dokument sprzedaży również nie zawiera w tym zakresie informacji i również w zakresie wycofania pojazdu z ruchu. Dlatego, organ odwoławczy stwierdził, że same oświadczenie importera o złym stanie technicznym pojazdu, uzasadniającym cenę jego zakupu, nie jest dowodem, w rozumieniu art. 180 Ordynacji podatkowej.

Oceniając postępowanie organu I instancji w zakresie zbierania dowodów, organ odwoławczy stwierdził, że importer miał w pełni zagwarantowany udział w całym postępowaniu i możliwość składania posiadanych dowodów.

Zdaniem organu odwoławczego niezasadny jest również zarzut nie przeprowadzenia dowodu w celu sprawdzenia autentyczności rachunku sprzedaży pojazdu i ustalenia autentyczności danych w nim zawartych.

W sprawie organ I instancji nie przeprowadził postępowania w celu sprawdzenia u władz USA autentyczności rachunku z 20 stycznia 2005 r. z uwagi na to, że władze tego kraju nie odpowiadają na wnioski o pomoc administracyjną, kierowane przez polską administracje celna, co uzasadniają wysokimi kosztami realizacji sprawdzenia.

Polska administracja celna nie dysponuje żadnymi instrumentami prawnymi pozwalającymi wpłynąć na sposób działania administracji celnej amerykańskiej. Niemniej w sprawie należy podkreślić, że organ celny nie zakwestionował autentyczności rachunku sprzedaży z 20 stycznia 2005 r. a jedynie wiarygodność zawartej w nim ceny transakcyjnej, mając uzasadnione podstawy do przyjęcia, że została znacznie zawyżona.

Wskazując na poglądy orzecznictwa - wyrok NSA z 17 stycznia 1995 r. sygn. SA/Ka 1615/94, 9 marca 1998 r. sygn. akt SA/Ka 1268/98, organ odwoławczy stwierdził, że tylko cena odzwierciedlająca rzeczywistą wartość towaru, może zostać zaakceptowana przez organ celny jako wartość celna towaru w rozumieniu art. 29 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Za nieuzasadniony uznał organ odwoławczy zarzut wznowienia przez organy celne postępowania bez zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 240 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej i przepisach k.p.a. wyjaśniając swoje stanowisko, organ odwoławczy wskazał, że w sprawie nie miało miejsca wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną, a wszczęcie postępowania z urzędu na podstawie art. 165 Ordynacji podatkowej w związku z wątpliwościami organu co do zadeklarowanej w zgłoszeniu celnym 6 maja 2005 r. wartości celnej towaru, podstawy i kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importowanego pojazdu. Nadto organ odwoławczy wskazał, że wznowienie postępowania może mieć miejsce w sprawie zakończonej decyzją ostateczna co w sprawie nie miało miejsca. Dlatego, w stanie faktycznym sprawy, wydanie decyzji nastąpiło w konsekwencji zastosowania właściwej formy wszczęcia postępowania z urzędu co uzasadnia brak podstaw do badania podstaw wznowienie postępowania.

Również za nieuzasadniony uznał organ odwoławczy zarzut naruszenia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego regulujących wznowienie postępowania skoro przepisy te nie mają zastosowania do postępowania celnego.

Zmianę w zakresie ustalenia wartości celnej towaru - motocykla (...), które wpływa na wartość podatku od towarów i usług, organ odwoławczy uzasadnił przywołując przepisy art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 19 ust. 7, art. 29 ust. 13 i art. 38 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wywodząc że organ celny I instancji zasadnie określił wartość celną importowanego towaru jako podstawy podatku od towarów i usług oraz należny podatek w kwocie (...) zł.

Uznając że postępowanie celne przed organem I instancji pozwoliło na zebranie dowodów i wyjaśnienie okoliczności sprawy w sposób zupełny, oraz całościowe rozpatrzenie całego materiału dowodowego z zachowaniem zasady swobodnej oceny dowodów, organ odwoławczy uznał zarzut dowolnej oceny w sprawie za nieuzasadniony.

Reasumując organ odwoławczy uznał, że postępowanie w sprawie przeprowadzono rzetelnie, merytorycznie poprawnie i podzielając ustalenia i oceny organu celnego I instancji utrzymało w mocy jego decyzję.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego I R, zarzuciła decyzji Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r.

- naruszenie prawa procesowego mającego wpływ na wynik sprawy przez dokonanie analizy transakcyjnej w zakresie rzeczywistej wartości przedmiotowego pojazdu na rynku amerykańskim w oparciu o dane programu INFO EKSPERT a nie w oparciu o dane amerykańskiego portalu internetowego www.cycletrade.com,

- naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię, w szczególności art. 481 § 1 kodeksu cywilnego w zakresie konieczności zapłaty odsetek za zwłokę od 28 czerwca z tytułu ustalenia nowej wartości rynkowej motocykla oraz przepisów Ordynacji podatkowej i przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego w zakresie przedawnienia roszczenia,

- sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranego materiału dowodowego przez błędne przyjęcie, wbrew rachunkowi amerykańskiej firmy, z którego wynika, że zakupiony motocykl był wycofany z ruchu i wyrejestrowany ze względu na uszkodzenia techniczne,

- wydanie decyzji w oparciu o domniemanie i wnioskowanie prawne a nie na ocenie zgromadzonego materiału dowodowego i wniosła o uchylenie decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy albo uchylenie decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenie organowi odwoławczemu.

W uzasadnieniu skargi R R wskazała że wznowienie postępowania w sprawie nastąpiło po upływie 3 lat od złożenia dokumentu SAD, a więc po upływie terminu przedawnienia określonego w art. 221 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Również naliczenie odsetek od 6 maja 2005 r. nastąpiło niezgodnie z prawem skoro odsetki przedawniają się zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z upływem 3 lat.

Dalej skarżąca podniosła że nie ona zawiniła wznowienie postępowania po upływie 5 lat i nakazanie zapłaty odsetek za ten okres, zwłaszcza że przez ten okres organy celne nie kwestionowały wysokości zapłaconych należności celnych.

Oceniając materiał dowodowy, organy celne nie uwzględniły rachunku zakupu i urzędowych adnotacji o wycofaniu motocykla z ruchu i jego wyrejestrowania z uwagi na stan techniczny a rozstrzygnięcie oparł na domniemaniu, a nie ocenie dowodu. Również brak jest konsekwencji w ustalaniu wartości pojazdu przez organy celne, które ustalając wartość pojazdu na rynku amerykańskim w lutym 2010 r. w kwocie (...) USD, wartość rynkową pojazdu ustalił na kwotę (...) zł a nie na kwotę (...) zł przy kursie dolara (...) zł w dniu zakupu motocykla.

Podobnie jak w odwołaniu, skarżąca wskazała że dokument CERTIFICATE TITLE zawiera, wbrew stanowisku organu odwoławczego informacje że motocykl została wyrejestrowany z uwagi na uszkodzenie i wymaga remontu a brak sprawdzenia zapisów rachunku u sprzedawcy nie może być podstawą niekorzystnego rozstrzygnięcia. Zakwestionowała również wycenę pojazdu w oparciu o katalog INFO EKSPERT, z uwagi na zawartość danych, które nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości rynkowej pojazdów, są zawyżone i wykorzystywane są wyłącznie dla celów ubezpieczeniowych. Wskazując na powyższe wątpliwości i zarzuty, skarżąca uznała skargę za zasadną.

W odpowiedzi na skargę, ustosunkowując się do stawianych zarzutów, uzasadniając ich ocenę, Dyrektor Izby Celnej wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne. Kontrola zaskarżonej decyzji obejmuje kontrolę trybu jej wydania i przepisów prawa stanowiących podstawę prawna rozstrzygnięcia.

Zarzuty skargi stanowią w zasadzie powtórzenie zarzutów podniesionych przez skarżącą w odwołaniu od decyzji organu I instancji a te były przedmiotem oceny organu odwoławczego przedstawionej w uzasadnieniu decyzji i tę ocenę co do ich niezasadności Sąd podziela.

Przystępują do oceny zarzutów skargi, należy podkreślić, że zgodnie z przepisem art. 78 ust. 2 i 3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, po zwolnieniu towarów co miało miejsce w sprawie przez przyjęcie zgłoszenia celnego z 6 maja 2005 r., organy celne mogą w celu upewnienia się o prawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu, przystąpić do kontroli dokumentów i danych handlowych dotyczących operacji przewozu towarów objętych zgłoszeniem celnym i jeżeli z kontroli zgłoszenia lub kontroli po zwolnieniu towarów wynika, że przepisy regulujące daną procedurę celna zostały zastosowane w oparciu o nieprawidłowe lub niekompletne dane, organy celne podejmują niezbędne działania w celu uregulowania sytuacji (towaru) biorąc pod uwagę dane, którymi dysponują. Z powyższej regulacji wynika zatem, że organ był upoważniony do kontroli zgłoszenia celnego złożonego 6 maja 2005 r. a po ustaleniu rozbieżności pomiędzy wykazana ceną zakupu motocykla a cenami sprzedaży motocykli na rynku amerykańskim o tożsamych parametrach w cenie wyżej o ponad 136% i nabraniu uzasadnionych wątpliwości, czy zadeklarowana przez skarżącego cena, jest rzeczywista wartością transakcyjna która mogłaby stanowić podstawę ustalenia wartości celnej towaru, był zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań w celu uregulowania sytuacji (towaru), czyli ustalenia prawidłowych danych pozwalających określić należności celne i podatkowe.

Z uwagi na upływ czasu, na co wskazał organ odwoławczy, i niemożności powiadomienia dłużnika o powstaniu długu celnego - art. 221 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego - a z drugiej strony odrębność instytucji cła, akcyzy i podatku d towarów i usług, stosowanie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, organ celny będący w zakresie podatków, organem podatkowym był obowiązany, gdy istniała przyczyna do zweryfikowania lub obliczenia należności podatkowych, do określenia elementów kalkulacyjnych wg zasad określonych w przepisach celnych w celu prawidłowego określenia należnego podatku z tytułu importu towarów, skoro zgodnie z przepisem art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku.

Odnosząc powyższy wywód do zarzutów skargi, należy stwierdzić, że skarżona decyzja określająca zobowiązanie w podatku od towarów i usług nie została podjęta po upływie terminu przedawnienia, bo termin przedawnienia do wydania decyzji podatkowej nie upłynął.

Omawiane przepisy zobowiązały organ celny, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności ceny transakcyjnej importowanego towaru, przedstawionej przez importera do przeprowadzenia postępowania i ustalenia jej zgodnie z regulacjami prawa celnego.

Zdaniem Sądu sposób ustalenia przez organy celne rozbieżność pomiędzy ceną transakcyjną przedmiotowego pojazdu a cena pojazdu o tożsamych parametrach oferowanych na rynku amerykańskim wynosząca 136% uzasadnia wątpliwości co do rzetelności ceny transakcyjnej i rzeczywistej wartości importowanego pojazdu, zważywszy, że tożsamość parametrów pojazdu dotyczy również roku produkcji motocykla które w kwietniu 2010 r. były o 5 lat starsze niż w dniu zakupu motocykla przez importera.

Powyższy wywód uzasadnia również, że zarzuty skargi co do bezpodstawności wznowienia postępowania są nietrafne.

Organy celne w obu decyzjach wyjaśniły i trafnie uzasadniły, że w sprawie organy celne wszczęły z urzędu postępowanie w celu ustalenia podstawy opodatkowania importowanego towaru podatkiem od towarów i usług a nie podejmowały wznowienia postępowania. Przyczyną wszczęcia postępowania podatkowego była uzasadniona wątpliwość co do rzetelności deklarowanej wartości transakcyjnej towaru jako podstawy do ustalenia wartości celnej towaru jako podstawy ustalenia podatku od towarów i usług a nie przesłanki wznowienia postępowania wskazane w art. 240 Ordynacji podatkowej. Taka informacja została zawarta w postanowieniu wszczynającym postępowanie i doręczonym stronie.

Nie znalazł Sąd podstaw, by uznać postępowanie organów celnych zamierzające do ustalenia wartości celnej importowanego motocykla za niezgodne z przepisami postępowania w zakresie oceny zebranych dowodów jak i trybu wyboru metody, według której, wartość celna została ustalona. Organ odwoławczy przywołał i wyjaśnił przepisy regulujące tryb postępowania i wybór metody "ostatniej szansy" jako sposobu ustalenia wartości celnej motocykla. Wyjaśnił i uzasadnił przyczyny nieprzyjęcia wartości transakcyjnej jako wartości celnej.

Przedstawione przez organ argumentacje wyboru metody ma oparcie o przepisy art. 29 i art. 30 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Podobnie jak uzasadnienie wyboru metody ostatniej szansy - art. 31 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Dalej organ odwoławczy wyjaśniając przyczyny oparcia się przy ustalaniu wartości celnej towaru o licencjonowany program komputerowy wskazał m.in., że było to zgodne z opinia Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej oraz przepisem art. 31 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, który przewiduje ustalenie wartości celne na podstawie danych dostępnych we Wspólnocie, z zastosowaniem odpowiednich środków zgodnych z zasadami i ogólnymi przepisami porozumienia w sprawie stosowania Artykułu VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 r. oraz przepisami rozdziału III Tytułu II Wspólnotowego Kodeksu Celnego - wartość celna towarów.

Z uwagi że przywołany program podaje uśrednioną wartości rynkowej pojazdów na podstawie różnych danych, stanowią one dane najbardziej zbliżone do rzeczywistej wartości importowanego towaru i wykorzystanie ich przez organy celne jest w pełni uzasadnione. Sposób ustalenia wartości celnej towaru przez organ celny przez uwzględnienie elementów składających się na cenę rynkową importowanego pojazdu jako wywód logiczny uwzględniający dane, ocenianie na zasadzie swobodnej oceny należy uznać za zgodny z przepisem art. 31 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Dlatego niezasadne są zarzuty pominięcia danych dotyczących wartości transakcyjnej na rynku amerykańskim skoro wskazany przepis art. 31 Wspólnotowego Kodeksu Celnego nakazuje ustalenie wartości transakcyjnej importowanego towaru w oparciu o dane dostępne na terenie Wspólnoty. Takie dane udostępnia program INFO - EKSPERT.

Z wyżej wskazanych względów, skoro zasadnie została zakwestionowana rzetelność wartości transakcyjnej importowanego motocykla i organ celny uzasadnił ustalenie wartości celnej towaru w oparciu o metodę ostatniej szansy, zarzut skargi sprzeczności ustaleń z treścią zebranego materiału dowodowego, przez nieuwzględnienie danych z rachunku potwierdzających zakup motocykla jest zdaniem Sądu nietrafny.

Skarżący twierdząc, że cena transakcyjna była ceną oddającą rzeczywistą wartość motocykla z uwagi na jego wyrejestrowanie z powodu uszkodzeń, co potwierdzał dokument CERTYFICATE OF TITLE, nie przedstawił, mimo wezwania organu, żadnych innych dowodów na potwierdzenie rozmiaru uszkodzeń pojazdu.

A przecież, gdyby faktycznie motocykl miał uszkodzenia, które by uzasadniały tak niską cenę w stosunku do cen oferowanych pięć lat później motocykli na rynku amerykańskim, jeżeli dokonał sam tej naprawy lub naprawy dokonał nabywca tego motocykla, mógł takie dowody zawnioskować lub przedstawić w postępowaniu.

Również rzeczoznawca wydający ocenę techniczną złożoną do akt nie wskazał na uszkodzenia motocykla co pozwala ustalenie i oceny organów celnych uznać za trafne i uzasadnione.

Ogólne stwierdzenie skarżącego, że pojazd był uszkodzony bez wskazania zakresu uszkodzeń nie można skutecznie przedstawić, logicznemu wywodowi uzasadnienia decyzji w tym zakresie.

Dlatego, zdaniem Sądu zapis wskazanego dokumentu o wycofanie z ruchu, czy zapis wskazujący na konieczność naprawy motocykla nie potwierdzają zakresu uszkodzeń pojazdu i nie uzasadniają jego niskiej ceny transakcyjnej.

Przedstawiona wyżej ocena postępowania organów celnych, dokonanych ustaleń i ocen, uzasadnia twierdzenie, że zarzut skargi wydania decyzji na zasadzie domniemania i wnioskowania prawnego jest nietrafny.

Wbrew wyrażonym w uzasadnieniu skargi ocenom przez skarżącego, organ celny uzasadnił w sposób logiczny każde ustalenie faktów czy okoliczności, a stosując przepisy prawa celnego, nie tylko wyjaśnił jego treść i znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ale również odniósł go do ustalonego stanu faktycznego.

Całkowicie bezpodstawny jest zdaniem Sądu zarzut obrazy przepisu art. 481 § 1 kodeksu cywilnego i konieczności zapłaty przez skarżącą odsetek za zwłokę od 6 maja 2005 r. z tytułu ustalenia nowej wartości rynkowej motocykla.

Wskazany przepis prawa cywilnego nie ma zastosowania do zobowiązań podatkowych ponieważ stosowna regulacja zawiera Ordynacja podatkowa, do których odwołuje się w kwestii odsetek za zwłokę w przypadku nie uregulowania określonego w decyzji organu I instancji zobowiązania w wyznaczonym terminie. W obu decyzjach nie ma zapisu, by skarżący został zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę od dnia zgłoszenia celnego. Reasumując Sąd stwierdza, że zarzuty skargi są inną korzystną dla skarżącej oceną materiału dowodowego, bez wskazania na czym miałoby polegać w sprawie naruszenia przepisów procesowych czy prawa materialnego. Zdaniem Sądu uzasadnienie skargi stanowi polemikę z uzasadnieniem decyzji, a nie uzasadnienie zarzutów skargi.

Dlatego, mając powyższe na uwadze, uznając że zaskarżone decyzje nie naruszają prawa, Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.