I SA/Sz 316/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - OpenLEX

I SA/Sz 316/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1759859

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 maja 2015 r. I SA/Sz 316/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 25 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. (obecnie: Syndyka masy upadłości "(...)" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w N.) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2012 r. postanawia: zawiesić postępowanie sądowe od dnia 14 listopada 2014 r.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia (...) r. Skarżąca wniosła skargę kasacyjną od wyżej wskazanego postanowienia. Do skargi kasacyjnej załączone zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla K., Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia (...) r., sygn. akt VIII GUp (...) o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego i o powołaniu Syndyka w osobie M.S. (orzeczenie jest prawomocne od dnia (...) r.).

Pismem z dnia (...) r. Syndyk masy upadłości spółki zawiadomił Sąd o treści ww. postanowienia Sądu Rejonowego oraz zwrócił się do WSA

o przesyłanie wszelkiej korespondencji bezpośrednio do biura syndyka.

W zażaleniu na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej, Syndyk wniósł o uchylenie zarządzenia i zawieszenie postępowania, zarzucając naruszenie art. 124 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej zwanej: "p.p.s.a." oraz art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.) - dalej zwanej: "p.u.n."). W uzasadnieniu zażalenia Syndyk wskazał, że przedmiot postępowania dotyczy masy upadłości, więc zarządzenia sądu wydane po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej podlegają z mocy prawa uchyleniu, a toczące się postępowanie powinno być zawieszone z urzędu, a wszystkie czynności sądu uznane za niebyłe.

Przywołując art. 145 § 1 p.u.n. wskazał, że niezależnie od złożonego zażalenia, sąd z uwagi na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia (...) r., sygn. akt VIII GUp (...) powinien zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne z urzędu.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia (...) r. uchylił zaskarżone zarządzenie i wskazał, że w okolicznościach sprawy ziściły się przesłanki zawieszenia postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. sąd zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości.

Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych tym przepisem wiąże się z łącznym zaistnieniem dwóch przesłanek, tj. wszczęcia postępowania upadłościowego wobec strony oraz jeżeli w skład masy upadłości wchodzi przedmiot, którego dotyczy zaskarżony akt lub czynność.

Wskazać należy, że postanowienie Sądu Rejonowego z dnia (...) r. w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego i o powołaniu Syndyka w osobie M. S. jest orzeczeniem deklaratoryjnym. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne oraz stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w ww. postanowieniu (art. 190 p.p.s.a.), Sąd - działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 4 p.p.s.a. zawiesił postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.