Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2615361

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 15 stycznia 2019 r.
I SA/Sz 310/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia D. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia (...) czerwca 2018 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi wniesionego w sprawie ze skargi D. J. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 8 marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postepowaniu egzekucyjnym postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2018 r., sąd odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Pismem z dnia 29 czerwca 2018 r. skarżący wniósł zażalenie na ww. postanowienie.

Zarządzeniem z dnia 3 lipca 2018 r. Przewodniczący Wydziału, wezwał skarżącego do uiszczenie wpisu sądowego od wniesionego zażalenia, w kwocie (...) zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, skarżący pismem z dnia 9 lipca 2018 r. zwrócił się z wnioskiem o rozpatrzenie, czy wpis jest wymagalny. Skarżący dodał, że wpis sądowy w wysokości (...) zł, został już raz wniesiony do sądu.

Pismem z dnia 9 lipca 2018 r., sąd poinformował skarżącego, że uiszczona w dniu 23 maja 2018 r. kwota (...) zł dotyczyła wpisu od wniesionej skargi, natomiast należny w kwocie (...) zł wpis dotyczy zażalenia z dnia 29 czerwca 2018 r. na postanowienie sądu o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Równocześnie sąd wezwał skarżącego do sprecyzowania czy pismo z 7 lipca 2018 r. stanowi zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 3 lipca 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie sądu o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem przyjęcia, że pismo to stanowi zażalenie na ww. zarządzenie.

Zarządzeniem sądu z dnia 14 sierpnia 2018 r. pismo skarżącego z dnia 7 lipca 2018 r. potraktowano jako zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 lipca 2018 r.

Postanowieniem z dnia 24 października 2018 r. sygn. akt I GZ (...) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Szczecinie z dnia 3 lipca 2018 r. w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

Zarządzeniem z dnia 26 listopada 2018 r., sąd ponownie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł od wniesionego zażalenia w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Jak wynika z akt rozpatrywanej sprawy, odpis powyższego zarządzenia został skutecznie doręczony skarżącemu w dniu 30 listopada 2018 r.

Wyznaczony przez sąd termin do wykonania zobowiązania sądu, upływał w dniu 7 grudnia 2018 r., który to dzień nie był sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.

W wyznaczonym terminie ani dotychczas, wpis sądowy od wniesionego zażalenia nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018.1302 z późn. zm., zw. dalej: "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zażalenie od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3).

Z akt sądowych sprawy wynika bezspornie, iż skarżący został dwukrotnie wezwany do uiszczenie wpisu sądowego od wniesionego zażalenia na postanowienie sądu z dnia 19 czerwca 2018 r., w kwocie (...) zł. Pierwszy raz-zarządzeniem z dnia 3 lipca 2018 r., doręczonym w dniu 6 lipca 2018 r.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, skarżący złożył wniosek o rozpatrzenie czy wpis jest wymagany podnosząc, że już raz został uiszczony wpis sądowy.

Następnie zarządzeniem z dnia 26 listopada 2018 r. (po oddaleniu zażalenia skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Szczecinie z dnia 3 lipca 2018 r. w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego, postanowieniem NSA z dnia 24 października 2018 r. sygn. akt I GZ (...)), sąd ponownie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Jak wynika z akt rozpatrywanej sprawy, odpis powyższego zarządzenia został skutecznie doręczony skarżącemu w dniu 30 listopada 2018 r.

Wyznaczony przez sąd termin do wykonania zobowiązania sądu, upływał w dniu 7 grudnia 2018 r., który to dzień nie był sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.

W wyznaczonym terminie ani dotychczas, wpis sądowy od wniesionego zażalenia, nie został uiszczony.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 197 § 2 p.p.s.a., sąd postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.