Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880808

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
I SA/Sz 285/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska.

Sędziowie WSA: Alicja Polańska (spr.), Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 czerwca 2012 r. sprawy ze skarg B. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. na informacje Samorządu Województwa z dnia 21 grudnia 2011 r. nr (...) oraz z dnia 3 stycznia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" oddala skargi

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.