Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897858

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 25 maja 2011 r.
I SA/Sz 279/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Polańska.

Sędziowie WSA: Marzena Kowalewska (spr.), Anna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 maja 2011 r. sprawy ze skargi I. C. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na 2010 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.