Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 661971

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 18 maja 2010 r.
I SA/Sz 269/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marzena Kowalewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym Sędzia WSA Marzena Kowalewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 maja 2010 r. sprawy ze skargi Z.P. -Usługi T. i O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia(...). nr (...) 20000-IAGW-9116-16/10-7/AD w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) skarżący Z. P. -Usługi T.i O. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia, stwierdzonych w zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) w postaci wskazania wartości przedmiotu sporu. Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostało doręczone w trybie zastępczym - dorosłemu domownikowi skarżącemu w dniu 21 kwietnia 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki k.13).

Mimo zakreślonego terminu skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi.

Z tych względów Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm).orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.