Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2882288

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 28 marca 2012 r.
I SA/Sz 268/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 marca 2012 r. sprawy ze skargi R. Spółki z o.o. z siedzibą w M. na dokonaną przez Zarząd Województwa (...) ocenę projektu zgłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2007-2013 nr (...) postanawia na podstawie art. 131 w związku z art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) podjąć z urzędu postępowanie sądowe, zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 268/10, ze względu na to, iż Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 18 stycznia 2012 r. sygn. akt P 9/10 umorzył postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.