Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2881145

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 5 czerwca 2012 r.
I SA/Sz 227/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska (spr.).

Sędziowie WSA: Arkadiusz Windak, Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 5 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.