Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721844

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 26 września 2019 r.
I SA/Sz 201/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 września 2019 r. pisma M.T. z dnia 11 sierpnia 2019 r. w sprawie ze skargi M.T. na niewykonanie prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie z dnia 4 listopada 2011 r., I SA/Sz 577/11 przez Starostę (...) postanawia:

1. odrzucić zażalenie,

2. pozostawić pismo M.T. z dnia 11 sierpnia 2019 r. bez rozpoznania w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. odrzucił wniosek M. T. (dalej: "skarżąca" lub "strona") o wyznaczenie nowego terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz pozostawił wniosek Skarżącej o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Postanowienie powyższe zostało doręczone skarżącej w dniu 8 sierpnia 2019 r.

W dniu 12 sierpnia 2019 r. Skarżąca przesłała do Sądu wiadomość e-mail na adres mailowy Sądu wraz z zapisanym w formacie PDF załącznikiem obejmującym skan pisma zatytułowany "zażalenie i skarga" datowany na dzień 11 sierpnia 2019 r.,

w którym Skarżąca m.in. zaskarżyła ww. postanowienie z dnia 18 lipca 2019 r. i zażądała jego uchylenia.

Skarżąca w piśmie podniosła również, że nieprawdą jest, że można zakazać wnoszenia pism do sądu droga elektroniczną.

Zarządzeniem z dnia 20 sierpnia 2019 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych ww. pisma, obejmującego m.in. zażalenie na ww. postanowienie, przez jego podpisanie lub nadesłanie własnoręcznie podpisanego ww. pisma wraz z odpisem celem doręczenia organowi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia (art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami Administracyjnymi - Dz. U. z 2018.1302, dalej: "p.p.s.a.") i pozostawienia ww. pisma bez rozpoznania

(art. 49 § 1 p.p.s.a.).

Wezwanie doręczono skarżącej 12 września 2019 r., zatem wyznaczony termin na usunięcie braków formalnych upływał w dniu 19 września 2019 r.

W dniu 19 września 2019 r. skarżąca przesłała do Sądu wiadomość e-mail na adres mailowy Sądu wraz z zapisanym w formacie PDF załącznikiem obejmującym skan pisma zatytułowany "zażalenie i skarga" datowany na dzień 11 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 3 p.p.s.a. zażalenie jest środkiem odwoławczym, które powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym (art. 46 p.p.s.a.), oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

W ustawie nie ustanowiono przy tym wymagania, aby zażalenie musiało opierać się na ustawowych podstawach zaskarżenia, jak to ma miejsce w skardze kasacyjnej, a niedopełnienie jakiegokolwiek wymagania co do treści zażalenia jest jedynie brakiem formalnym. Zażalenie niespełniające wymagań formalnych może ulec konwalidacji w trybie i na zasadach określonych w art. 49 § 1 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Odmienna regulacja, o której mowa w końcowej części tego przepisu, dotyczy zażalenia. Stosownie do treści art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuca zażalenie, którego braków formalnych strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pisma z dnia 11 sierpnia 2019 r. zostało doręczone Skarżącej w dniu 12 września 2019 r. Tym samym termin do uzupełnienia braków formalnych upłynął w dniu 19 września 2019 r.

Wskazać należy, że choć od 1 czerwca 2019 r. możliwym jest wnoszenie skarg czy pism zawierających wnioski w postępowaniu sądowoadministracyjnym drogą elektroniczną, to przepis art. 46 § 2a p.p.s.a. jasno wskazuje, że gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę lub jej pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Nadto zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego (art. 54 § 2b p.p.s.a.).

W świetle przytoczonych regulacji nie można przyjąć, że Strona prawidłowo uzupełniła brak formalny ww. pisma z dnia 11 sierpnia 2019 r., zawierającego m.in. zażalenie na ww. postanowienie z dnia 18 lipca 2019 r., bowiem załącznik wiadomości e-mail przesłany na adres Sądu nie zawierał żadnego z ww. podpisów, stanowił on jedynie skan pisma skarżącej.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 49 § 1 p.p.s.a. oraz art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.