Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231255

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 23 lutego 2017 r.
I SA/Sz 20/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 2 listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy dofinansowania z PFRON kosztów szkolenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) (...) (...) (dalej "Skarżący"), pismem z dnia 29 listopada 2016 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) (dalej "Sąd") skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 2 listopada 2016 r. nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta '(...) z dnia 18 sierpnia 2016 r. nr (...), którą odmówiono Skarżącemu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów szkolenia w zakresie programu komputerowego (...) w języku (...) - szkolenie programistów komputerowych. W złożonej skardze Skarżący wskazał, że odwołuje się od ww. decyzji i wnosi o zasądzenie odszkodowania za straty moralne.

W tym stanie sprawy, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Sądu z dnia 12 stycznia 2017 r. wezwano Skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł. Jednocześnie, pismem z dnia 13 stycznia 2017 r., Skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. W obu przypadkach pouczono Skarżącego, że wskazane zobowiązania należy wypełnić w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia wniesionej skargi.

Opisane powyżej pismo z dnia 13 stycznia 2017 r. oraz odpis ww. zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono Skarżącemu 30 stycznia 2017 r.

Jak wynika z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo-Budżetowy Sądu, wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

1)

wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

2)

oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;

3)

określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;

4)

w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.

Jeżeli złożona skarga nie spełnia powyższych wymogów, sąd, zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., traktuje to uchybienie jako brak formalny skargi i wzywa stronę skarżącą do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Stosownie bowiem do brzmienia art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, tj. od skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń oraz skarg o wznowienie postępowania, pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego.

Stosownie zaś do art. 220 § 1, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia tej skargi przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jak stanowi art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie - z uwagi na brak w skardze określenia naruszenia prawa lub interesu prawnego oraz brak wpisu sądowego, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Sądu z dnia 12 stycznia 2017 r. i wezwaniem z dnia 13 stycznia 2017 r., Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości (...) zł oraz do określenia naruszenia prawa lub interesu prawnego. Skarżącego pouczono, że wskazane czynności należy wykonać w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania doręczono Skarżącemu w dniu 30 stycznia 2017 r., co oznacza, że siedmiodniowy termin do wykonania wskazanych w nich zobowiązań upływał w dniu 6 lutego 2017 r. (poniedziałek). W wyznaczonym terminie Skarżący nie uiścił wpisu sądowego od wniesionej skargi ani nie określił, na czym polega naruszenie prawa lub interesu prawnego.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 57 § 1 pkt 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.