I SA/Sz 181/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - OpenLEX

I SA/Sz 181/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1759783

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 marca 2015 r. I SA/Sz 181/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Sokołowska (spr.),, po rozpatrzeniu w dniu 24 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J M na decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na lata 2011-2012 postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. J M - zwany dalej: "Skarżącym", wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatnościw ramach systemów wsparcia bezpośredniego na lata 2011-2012.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I wezwano Skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł od wniesionej skargi wraz z pouczeniem, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7-dniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie zostało doręczone Skarżącemu w dniu 27 lutego 2015 r. (zg. z datą umieszczoną na ZPO), a w związku z tym 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 6 marca 2015 r., który to dzień nie przypadał w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Pomimo upływu zakreślonego terminu nie uiszczono wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a." od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

Stosownie do przepisu art. 220 § 1 zd. 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Zgodnie natomiast z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie bezsporne jest, że Skarżący pomimo upływu zakreślonego terminu dotychczas nie uiścił wpisu od skargi, nie jest ona również zwolniona od kosztów sądowych.

Wobec powyższego, stosownie do przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.