I SA/Sz 18/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871011

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 września 2013 r. I SA/Sz 18/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Woźniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 13 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 10 listopada 2010 r. Nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) podjąć z urzędu postępowanie sądowe zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Sz 18/11 z uwagi na wydanie przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie o sygnaturze akt SK 18/09.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.