I SA/Sz 179/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - OpenLEX

I SA/Sz 179/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1759780

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 maja 2015 r. I SA/Sz 179/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 27 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. (obecnie: Syndyka masy upadłości "G." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w N.) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 5 grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za maj 2011 r. postanawia:

1)

podjąć z urzędu z dniem 27 maja 2015 r. postępowanie sądowe zawieszone od dnia 14 listopada 2014 r. postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 179/14 gdyż ustała przyczyna jego zawieszenia,

2)

oddalić wniosek syndyka masy upadłości skarżącej spółki o zawieszenie postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 października 2014 r., I SA/Sz 179/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę G. Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w N. na ww. decyzję Dyrektora Izby Celnej.

Na powyżej powołane rozstrzygnięcie sądu Spółka wniosła skargę kasacyjną. Do skargi kasacyjnej załączono postanowienie Sądu Rejonowego (...) z dnia 14 listopada 2014 r., (...) o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego i o powołaniu Syndyka w osobie M.S.

Zarządzeniem z dnia 27 listopada 2014 r. wezwano dotychczasowego pełnomocnika Spółki do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej.

Następnie, pismem z dnia 18 grudnia 2014 r. Syndyk masy upadłości Spółki zawiadomił Wojewódzki Sąd Administracyjny o treści powołanego powyżej postanowienia Sądu Rejonowego (...) z dnia 14 listopada 2014 r., (...) oraz zwrócił się do Sądu o przesyłanie wszelkiej korespondencji bezpośrednio do biura Syndyka.

Na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej Syndyk masy upadłości Spółki wniósł zażalenie, domagając się uchylenia zaskarżonego zarządzenia oraz zawieszenia postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 272) dalej "p.p.s.a." Zaskarżonemu zarządzeniu zarzucił naruszenie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. oraz art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.), powoływanej dalej jako: "p.u.n." i wniósł o zawieszenie postępowania sądowego.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 5 maja 2015 r. sygn. akt II FZ 261/15 uchylił zarządzenie w przedmiocie wpisu od skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 27 maja 2015 r. zawiesił postępowanie sądowe od dnia 14 listopada 2014 r. zgodnie z dyspozycją art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Sąd zawiesił postępowanie z urzędu uznając, że ziściły się przesłanki w rozpatrywanej sprawie, na taki tok postępowania wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w ww. postanowieniu z dnia 5 maja 2015 r. (art. 190 p.p.s.a.).

W art. 128 § 1 pkt 1 - 4 p.p.s.a. nie wskazano wprost na przesłanki podjęcia postępowania zawieszonego na podstawie art. 124 § 1 pkt 4. Zgodnie zaś z dyspozycją art. 144 ust. 1 p.u.i.n. jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu.

Uznać należy zatem, że możliwość kontynuowania postępowania sądowoadministracyjnego z udziałem syndyka masy upadłości świadczy o ustaniu przyczyny zawieszenia - w rozumieniu ww. art. 128 § 1 p.p.s.a. (por. M. Romańska (w:) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz pod red. T. Wosia, Warszawa 2005, s. 398 - 399, a także M. Niezgódka-Medek (w:) B. Dauter i inni: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa - Kraków 2006, s. 280 - 281, a także: wyrok NSA z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. akt I FSK 135/07). Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. nie ma na celu oczekiwania do czasu zakończenia procedowania w przedmiocie listy wierzytelności na podstawie przepisów ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (por. też J. Jaśkiewicz "O kolizji postępowania sądowoadministracyjnego z postępowaniem upadłościowym"; Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2 (29)/2010; str. 36 i nast.). Kontrola działalności administracji publicznej (art. 3 § 1 p.p.s.a.), w tym kontrola legalności decyzji organów podatkowych należy bowiem do wyłącznej właściwości sądów administracyjnych, co wynika z rozgraniczenia kompetencji sądów powszechnych i administracyjnych (art. 175 i art. 177 Konstytucji RP).

Z tych względów zaaprobować należy pogląd, że zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego - jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości - ma na celu umożliwienie syndykowi masy upadłości wstąpienia do postępowania sądowego i zajęcia stanowiska procesowego.

W okolicznościach niniejszej sprawy skoro znana jest osoba syndyka, tj. osoby posiadającej legitymację procesową, ustała przyczyna zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego i uzasadnione było podjęcie zawieszonego postępowania sądowoadministracyjnego.

Zauważyć też należy, że art. 145 § 1 p.u.n., na który powołał się syndyk, nie może mieć zastosowania wprost w tej sprawie. O ile zgodzić się należy, ze stanowiskiem, że zaległość podatkowa wchodzi w skład masy upadłości, ale po pierwsze w postępowaniu sądowoadministracyjnym sprawa toczyła się ze skargi upadłego, a nie przeciwko niemu, po drugie skarga dotyczy decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier, który to podatek został zapłacony przez podatnika, co oznacza, że nie jest to wierzytelność Skarbu Państwa podlegająca zgłoszeniu na listę wierzytelności, Skarb Państwa jest zaspokojony. Można ewentualnie mówić o wierzytelności masy upadłości wobec Skarbu Państwa. Bezspornie ewentualna taka wierzytelność z tytułu podatku od gier, która zwiększa masę może mieć niewątpliwy wpływ na stanowisko procesowe syndyka, nie stanowi jednak podstawy do zawieszenia postępowania do czasu umieszczenia na liście wierzytelności stosownie do art. 145 p.u.i.n. Mając na uwadze to, że w okolicznościach niniejszej sprawy nadpłata w podatku od gier za maj 2011 r. nie podlega zgłoszeniu do masy upadłości a kontrola działalności administracji publicznej, o czym była mowa, należy do wyłącznej właściwości sądów administracyjnych wniosek o zawieszenie postępowania do czasu umieszczenia na liście wierzytelności po wyczerpaniu trybu określonego w postępowaniu upadłościowym w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze, nie ma uzasadnionych podstaw.

Mając powyższe na uwadze żądaniu opartemu na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. w zw. z art. 145 p.u.n. należało odmówić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.