Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880606

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
I SA/Sz 171/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Polańska.

Sędziowie WSA: Marzena Kowalewska (spr.), Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 15 grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 2006 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.