Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2487551

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 15 maja 2018 r.
I SA/Sz 169/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodnicząca Sędzia WSA - Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka po rozpatrzeniu w Wydziale I w dniu 15 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia O. O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SAB/Sz 169/18 w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od sierpnia do grudnia 2011 r. postanawia: 1) uchylić postanowienie o odrzuceniu skargi, 2) zwrócić stronie skarżącej kwotę (...) zł ((...) złotych) uiszczoną tytułem wpisu od zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę O. O. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od sierpnia do grudnia 2011 r. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd stwierdził, że wpis od wniesionej skargi w kwocie (...) zł uiszczony został przez Stronę z uchybieniem ustawowego terminu.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. Strona wniosła zażalenie na powyższe postanowienie podnosząc, że wpis od skargi został uiszczony w prawidłowej wysokości w terminie tj. w dniu 19 marca 2018 r. (ostatni dzień terminu) za pośrednictwem instytucji płatniczej, na dowód czego załączył kopię potwierdzenia wpłaty. Strona wniosła o rozpoznanie skargi, jako opłaconej w terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a." jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo.

Po dokonaniu analizy akt sprawy i wniesionego zażalenia Sąd uznał, że jest ono oczywiście uzasadnione. Wydając zaskarżone rozstrzygnięcie Sąd przyjął na podstawie wydruku polecenia przelewu, że wpis od skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) został uiszczony w dniu 22 marca 2018 r. przez M. A. R. tytułem "O. -T. Sp. z o.o. (...) S. Sygnatura akt I SA/Sz 169/18".

Tymczasem z załączonej do zażalenia kopii potwierdzenia wpłaty wynika, że wpis w prawidłowej wysokości został uiszczony w dniu 19 marca 2018 r. w placówce "Z. - W.". Dowód ten i zawarte w nim informacje Sąd uznał za wiarygodne.

Sąd wskazuje na zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.) - dalej: "u.u.p.". Zwrócić należy uwagę na to, że prawodawca uregulował moment otrzymania zlecenia płatniczego, kwestię odwoływalności takiego zlecenia oraz czas wykonania transakcji płatniczej (zwłaszcza w art. 49 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1 pkt 2 i art. 54 u.u.p.). W przypadku zlecenia płatniczego przekazanego bezpośrednio przez osobę składającą zlecenie momentem jego otrzymania jest moment, w którym zlecenie takie zostało otrzymane przez dostawcę (czyli podmiot taki jak bank, SKOK, instytucja płatnicza, biuro usług płatniczych - mający wykonać transfer środków pieniężnych zgodnie z poleceniem osoby, która złożyła zlecenie płatnicze), chyba, że nie jest to dzień roboczy tego dostawcy, gdyż wtedy uznaje się, że zlecenie otrzymano pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

Ponadto wyjaśnić należy, iż krajowe instytucje płatnicze i ich agentów wykonujących działalność agencyjną w zakresie świadczenia usług płatniczych w imieniu i na rzecz tych instytucji, poddano obowiązkowemu wpisowi do rejestru usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Instytucje płatnicze w podanym zakresie odpowiadają wobec osób korzystających z usług płatniczych w charakterze płatnika lub odbiorcy za działania swoich agentów, o tym art. 2 pkt 1 i pkt 34, art. 4 ust. 3, art. 84, art. 85, art. 88, art. 133 i art. 134 u.u.p. (por. uchwała NSA 7 sędziów NSA z dnia 22 stycznia 2018 r., sygn. akt I FPS 3/17 - www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Tym samym dzień przekazania środków pieniężnych instytucji płatniczej lub jej agentowi, jest równoznaczny z dniem uiszczenia opłaty, o ile doszło do uznania rachunku bankowego sądu administracyjnego należną kwotą. Stąd datą uiszczenia wpisu sądowego za pomocą przelewu dokonanego za pośrednictwem ww. podmiotów jest dzień złożenia dyspozycji, a nie dzień jego realizacji.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż wpis od skargi został uiszczony w dniu 19 marca 2018 r. zgodnie z przedłożoną przez Stronę wraz z zażaleniem kopią potwierdzenia wpłaty.

W tej sytuacji wpis od skargi został uiszczony w prawidłowej wysokości w terminie, o którym mowa w art. 220 § 1 p.p.s.a., a tym samym nieuzasadnione było wydanie w sprawie postanowienia o odrzuceniu skargi.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie 195 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu sądowego od uwzględnionego zażalenia orzeczono na podstawie art. 225 p.p.s.a., jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.