Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549153

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 6 listopada 2014 r.
I SA/Sz 164/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Elżbieta Woźniak (sprawozdawca).

Sentencja

Dnia 6 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA - Elżbieta Woźniak po rozpatrzeniu w dniu 6 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za luty 2010 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej pismem z dnia (...) r., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na opisaną na wstępie decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za styczeń 2010 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Sądu wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł od wniesionej skargi - w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu tego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na wezwanie skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Powyższy wniosek został rozpoznany odmownie zarówno przez referendarza sądowego, jak i - po wniesieniu sprzeciwu przez skarżącą - przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnym postanowieniem z dnia 11 września 2014 r. o sygn. akt II FZ 1275/14 oddalił zażalenie skarżącej na postanowienie Sądu I instancji w przedmiocie prawa pomocy.

W tym stanie sprawy, pismem z dnia (...) r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie ponownie wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego należnego od wniesionej skargi - w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu (...) r.

Jak wynika z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo-Budżetowy Sądu, według stanu na dzień (...) r., wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, tj. od skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń oraz skarg o wznowienie postępowania, pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego.

Stosownie do brzmienia art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia skargi przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt rozpatrywanej sprawy, wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu (...) r. Wobec tego siedmiodniowy termin do wykonania zobowiązania nałożonego przez Sąd upływał (...) r., który to dzień nie był sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy. We wskazanym terminie wpis od skargi nie został uiszczony.

W tych okolicznościach, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.