Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1625130

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 16 stycznia 2015 r.
I SA/Sz 1432/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "O." Spółka Jawna B.M., H.S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 września 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2010 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

"O" Spółka Jawna B.M., H.S. pismem z dnia 28 października 2014 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 25 września 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2010 r. W przedmiotowej skardze Skarżąca wskazała swój adres: ul. (...) i do dnia wydania niniejszego postanowienia nie poinformowała Sądu o jakichkolwiek zmianach w przedmiocie wskazanego Sądowi adresu.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2014 r. wezwano Skarżącą do uzupełnienia skargi poprzez nadesłanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego skarżącej Spółki w oryginale bądź uwierzytelnionej kopii, celem ustalenia składu osobowego Spółki i oznaczenia strony skarżącej oraz pouczono, że niewykonanie zobowiązania w terminie siedmiodniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Skarżąca w spisie załączników do skargi wymieniła odpis z KRS Skarżącej jednakże dokument ten nie został załączony do skargi.

Powyższe wezwanie nie zostało odebrane przez Skarżącą. Jak wynika z adnotacji doręczyciela zamieszczonej na ww. przesyłce z powodu nieobecności adresata zostało one awizowane po raz pierwszy w dniu 12 grudnia 2014 r. zaś awizo pozostawiono adresatowi w skrzynce listowej. Powyższa przesyłka, w związku z jej nieodebraniem przez adresata, ponownie została awizowana w dniu 22 grudnia 2014 r. - co wynika z adnotacji doręczyciela, zaś awizo pozostawiono w skrzynce listowej adresata - co wynika z adnotacji doręczyciela.

W związku z niepodjęciem w terminie ww. wezwania przez Skarżącą doręczyciel dokonał jego zwrotu adresatowi w dniu 30 grudnia 2014 r.

Skarżąca we wskazanym terminie, ani dotychczas, nie uzupełniła powyższego braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Jak wynika z treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Stosownie do wymogu określonego w art. 47 § 1 ww. ustawy do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia, przy czym konsekwencją nieusunięcia braku formalnego polegającego na niezałączeniu do skargi jej załączników w oryginale bądź odpisach, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jest odrzucenie skargi przez Sąd na posiedzeniu niejawnym.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego sprawy odpis zarządzenia o wezwaniu do nadesłania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego skarżącej Spółki w oryginale bądź uwierzytelnionej kopii, został doręczony skarżącej w sposób zastępczy - zgodnie z art. 73 p.p.s.a. W myśl art. 73 § 1-3 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72 tej ustawy, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia adresata w określony tam sposób wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w terminie siedmiu dni. W przypadku niepodjęcia pisma we wskazanym terminie pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Zgodnie natomiast z § 4 art. 73 p.p.s.a. doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu, o którym mowa w § 1.

W związku z powyższym przesyłkę zawierającą wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi z dnia 28 października 2014 r. poprzez nadesłanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego skarżącej Spółki w oryginale bądź uwierzytelnionej kopii, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, należało uznać za skutecznie doręczoną. Wezwanie powyższe zostało bowiem dwukrotnie awizowane w dniach 12 i 22 grudnia 2014 r., o czym skarżąca została powiadomiona poprzez zamieszczenie awiza w skrzynce listowej, po czym ww. wezwanie zwrócone zostało do nadawcy w dniu 30 grudnia 2014 r. - zatem termin do jego wykonania upłynął.

Jak wynika z przedstawionych okoliczności sprawy Skarżąca nie złożyła w ustawowym terminie załącznika do skargi w postaci oryginału bądź odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Skarżącej.

Z przedstawionych przyczyn, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 58 § 3 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie niniejszą skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.