Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851937

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 16 lipca 2014 r.
I SA/Sz 1343/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (spr.).

Sędziowie WSA: Kazimierz Maczewski, Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 lipca 2014 r. sprawy ze skargi R. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.