Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 661895

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 18 marca 2010 r.
I SA/Sz 129/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Kazimiera Sobocińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zaliczenia nadpłaty podatku od towarów i usług za (...) r. na poczet zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za(...). postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) w dniu (...) (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S z dnia (...)., Nr (....) w przedmiocie zaliczenia nadpłaty podatku od towarów i usług za(...). na poczet zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za (...) r.

Odpis powyższego postanowienia, wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi na ten akt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S, został doręczony stronie skarżącej w dniu (...) r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie zaś do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia sąd odrzuca.

Jak wynika z akt rozpatrywanej sprawy, zaskarżone postanowienie doręczono stronie skarżącej w dniu (...) r. (data wynikająca z prezentaty S na zwrotnym potwierdzeniu odbioru). W związku z tym, trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do Sądu upływał (..) r., który to dzień nie był sobotą, ani dniem ustawowo wolnym od pracy. Pismo zawierające skargę na to postanowienie zostało nadane w urzędzie pocztowym w dniu (...) r., a zatem po upływie terminu do wniesienia skargi.

W tych okolicznościach, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.