Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879837

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 16 maja 2012 r.
I SA/Sz 126/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Maczewski (spr.).

Sędziowie WSA: Alicja Polańska, Joanna Wojciechowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 maja 2012 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 19 grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.