I SA/Sz 1210/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807609

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 lutego 2016 r. I SA/Sz 1210/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sokołowska.

Sędziowie WSA: Bolesław Stachura (spr.), Patrycja Joanna Suwaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 lutego 2016 r. sprawy ze skargi P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia 20 sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.