I SA/Sz 1178/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203035

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 lutego 2017 r. I SA/Sz 1178/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej (...) z dnia 30 września 2016 r. nr (...) w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za I kwartał 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz zabezpieczenia na majątku spółki zobowiązania w tym podatku. postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę (...) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 listopada 2016 r. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (...) reprezentowana przez pełnomocnika wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej (...) z dnia 30 września 2016 r. nr (...) w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za I kwartał 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz zabezpieczenia na majątku spółki zobowiązania w tym podatku.

Pismem z dnia 24 stycznia 2017 r. skarżąca Spółka oświadczyła, iż cofa skargę.

W uzasadnieniu wskazała, iż cofnięcie skargi wynika z wydania przez Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego (...), decyzji z dnia 9 stycznia 2017 r. nr (...) w której to decyzji, stwierdzono wygaśnięcie decyzji z dnia 6 lipca 2016 r. nr (...), będącej przedmiotem zaskarżonego w skardze rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. zwanej dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi zaś wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Cofnięcie skargi należy zatem do czynności dyspozycyjnych strony i jest niedopuszczalne jedynie wówczas, gdy może wywołać skutki, o których mowa w powołanym przepisie.

Zdaniem Sądu takie okoliczności w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą. Wobec powyższego, cofnięcie skargi przez (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (...), uznać należało w pełni za skuteczne.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, działając na mocy art. 161 § 1 pkt 1 oraz art. 161 § 2 p.p.s.a., w myśl którego sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli strona skarżąca skutecznie cofnie skargę, orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

Wobec uiszczenia przez skarżącą wpisu od skargi, o zwrocie przedmiotowej opłaty, Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.