I SA/Sz 117/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3050441

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2020 r. I SA/Sz 117/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Polańska.

Sędziowie WSA: Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Jolanta Kwiecińska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi I. F. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) grudnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2017 oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) grudnia 2019 r. nr (...) Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utrzymał w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatu (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w M. z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) wydaną wobec I. F. (dalej: "Skarżąca" lub "Strona") w sprawie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2017 r.

Zasadnicze ustalenia stany faktycznego w sprawie są następujące.

Strona złożyła wniosek o przyznanie płatności na 2017 r., w tym o przyznanie jednolitej płatności obszarowej (JPO) do powierzchni (...) ha, płatności za zazielenienie i płatności dodatkowej oraz o przyznanie płatności do powierzchni upraw konopi włóknistych do powierzchni (...) ha (działka rolna B1 - P konopie).

W dniu 27 czerwca 2017 r. Skarżąca, na wezwanie Organu, złożyła oświadczenie o uprawie konopi włóknistych, zezwolenie do jej prowadzenia oraz etykiety z nasion konopi włóknistych. Ponadto do organu I instancji wpłynął raport z czynności kontrolnych w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, przeprowadzonych w dniu 18 października 2017 r.

Po przeprowadzeniu postępowania, Organ I instancji decyzją z dnia (...) czerwca 2018 r. nr j.w. odmówił Stronie przyznania na 2017 r. jednolitej płatności obszarowej, płatności redystrybucyjnej, płatności do powierzchni upraw konopi włóknistych i nałożył na nią sankcje administracyjne oraz jednocześnie przyznał płatności za zazielenienie do powierzchni stwierdzonej, tj. (...) ha.

W uzasadnieniu decyzji Organ wskazał na wykluczenie z płatności powierzchni (...) ha zadeklarowanej na działce rolnej B/B1, na której prowadzona była uprawa konopi włóknistych, w związku z niedostarczeniem w terminie wymaganych dokumentów. Składając w dniu 27 czerwca 2017 r. dokumenty, Strona przekroczyła termin na ich złożenie, który upływał w dniu 26 czerwca 2017 r.

W odwołaniu od ww. decyzji Strona nie zgodziła się z odmową przyznania jednolitej płatności obszarowej oraz płatności redystrybucyjnej wskazując, że złożony wniosek w tym zakresie nie zawierał braków wymagających jakichkolwiek poprawek stanowiących podstawę odmowy przyznania płatności.

Organ II instancji decyzją z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) utrzymał w mocy decyzję Organu I instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu skargi Strony na ww. decyzję organu odwoławczego, wyrokiem z dnia 10 lipca 2019 r.,

I SA/Sz 195/19 uchylił zaskarżoną decyzję.

Sąd wskazał, że z Strona wnosząc o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, wnosiła jednocześnie o przyznanie płatności do upraw konopi włóknistych, uprawianych zgodnie z deklaracją na działce rolnej oznaczonej B/B1 o łącznej powierzchni (...) ha. Strona nie załączyła jednak określonych we wskazanym § 6 rozporządzenia z 12 marca 2015 r. dokumentów, które dostarczyła do organu dnia 27 czerwca 2017 r. (oświadczenie, zezwolenie, etykiety).

Sąd mając na uwadze powołane regulacje prawne, mające zastosowanie w sprawie, przyjął, że ww. dokumenty - co do zasady - złożyć należy w terminie przewidzianym na złożenie wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na dany rok, bądź też najpóźniej do dnia 30 czerwca jeżeli siew przypada po ostatecznym terminie złożenia pojedynczego wniosku, a przypadku konopi uprawianych jako międzyplon w terminie ustalonym przez państwo członkowskie, ale nie później niż do dnia 1 września.

Sąd nie przesądzając czy w sprawie mamy do czynienia z brakami wniosku (brak załączników czy też nie) wskazał, że należy w pierwszej kolejności ustalić w odniesieniu do indywidualnego wniosku i okoliczności faktycznych termin dla rolnika do złożenia stosownych dokumentów jako załączników do wniosku a to w zależności od tego z jakim terminem siewu konopi włóknistych mamy do czynienia w przypadku wnioskującego o płatności. Jak bowiem wskazał Sąd należy przyjąć, że rolnik ma obowiązek złożyć dokumenty do wniosku albo po pierwsze w dniu złożenia wniosku, po drugie w dacie do 26 czerwca lub po trzecie do 30 czerwca lub 1 września. Kluczowym zagadnieniem było, w ocenie Sądu, ustalenie, który z terminów ma odniesienie do wniosku Skarżącej. W ocenie Sądu okoliczność ta nie została wystarczająco wyjaśniona przez organ stąd brak było wystarczającej podstawy do zaakceptowania stanowiska organu co do zastosowania wskazanych w decyzji przepisów.

Jak dalej wskazał Sąd brak uzasadnienia dla przyjęcia, że w stosunku do Skarżącej ma zastosowanie obowiązek złożenia załączników do wniosku w terminie złożenia wniosku lub do dnia 26 czerwca a nie termin do 30 czerwca czy 1 września spowodował, że nie sposób jest ocenić czy organ podjął wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia sprawy dla zastosowania wskazanych przepisów, co całkowicie dyskwalifikuje zaskarżone rozstrzygnięcie i nakazuje jego eliminację z obrotu prawnego.

Sąd wskazał ponadto, że Organ odwoławczy powołał się jedynie na treść przepisów, a w zakresie stanu faktycznego na uzupełnienie dokumentów przez Skarżącą po terminie 26 czerwca, przyjmując, że Skarżąca winna złożyć dokumenty do wniosku w terminie najpóźniej do 26 czerwca. Brak było podstawowego ustalenia co do terminu obligującego Skarżącą do złożenia stosownych dokumentów w przypadku uprawy konopi, tj. czy w sprawie spełniona została przesłanka dokonania obsiewu zadeklarowanych działek nasionami konopi włóknistych po ostatecznym terminie złożenia wniosku czy przedmiotowa uprawa stanowiła międzyplon, inaczej mówiąc czy stosowne dokumenty do wniosku Skarżąca winna złożyć w terminie do złożenia wniosku, w terminie do 30 czerwca czy 1 września. Sąd zauważył, że skierowane do Skarżącej wezwanie do poprawy wniosku zawierało datę - 30 czerwca a rozstrzygnięcie 26 czerwca.

Ponadto, Sąd stwierdził, że Organ nie ustalił w okolicznościach sprawy i nie wyjaśnił dlaczego termin 26 czerwca był terminem końcowym do złożenia dokumentów do wniosku. Brak powyższych ustaleń w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy nie pozwalał bezspornie przyjąć, że Skarżąca nie złożyła wymaganych dokumentów załączanych do wniosku w wymaganym terminie, a w konsekwencji uchybiła terminowi do złożenia dokumentów do wniosku. Przedwczesne było zatem stanowisko Organu, że w niniejszej sprawie doszło do uchybienia terminowi do złożenia wymaganych dokumentów.

W ocenie Sądu w obecnym stanie faktycznym, wobec braku należytego uzasadnienia, Sąd nie jest w stanie ocenić legalności zaskarżonej decyzji ze wskazanych przyczyn. W związku z powyższym Sąd uznał, że wady tkwiące w samym rozstrzygnięciu Organu jak również w przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, a w istocie - de facto, w braku takiego postępowania, obligowały Sąd do wyeliminowania tego rozstrzygnięcia z obrotu prawnego.

Sąd wskazał, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy Organ winien wyczerpująco wyjaśnić przesłanki dokonanego rozstrzygnięcia, winien wskazać podstawę prawną i w konsekwencji na podstawie czego przyjął, że termin do złożenia załączników do wniosku w przypadku Skarżącej upływał 26 czerwca. Sąd stwierdził, że wyjaśnienie i rozważenie skonstatowanych przez Sąd wątpliwości w sprawie, sporządzenie uzasadnienia rozstrzygnięcia, zgodnie z wymogami art. 107 k.p.a., umożliwi Organowi doprowadzenie w sprawie do stanu zgodności z prawem.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Organ odwoławczy decyzją z dnia (...) grudnia 2019 r. nr jw. utrzymał w mocy decyzję Organu I instancji z dnia (...) czerwca 2018 r. nr jw.

W uzasadnieniu decyzji Organ wskazał, że deklaracja we wniosku działki rolnej B na działce ewidencyjnej nr (...), zawierała błędy, które zostały zasadnie uznane przez Organ I instancji jako błędy oczywiste. Następnie stwierdził, że deklaracja wynikająca z treści wniosku wynosiła, dla działki rolnej B - (...) ha, dla działki rolnej A - (...) ha, co dawało sumę (...) ha powierzchni deklarowanej.

Organ odwoławczy stwierdził również, że pomimo powołania się przez Organ I instancji na nieobowiązujące przepisy prawa, zasadne było wykluczenie z płatność niekwalifikujących się hektarów i nałożenie dodatkowych sankcji. Brak możliwości zastosowania ww. przepisów prawa nie wpłynął na odmienną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego.

Odnosząc się do zarzutu, że wniosek o przyznanie płatności nie zawierał braków dających podstawę do odmowy przyznania jednolitej płatności obszarowej, a co się z tym wiązało odmowy przyznania płatności redystrybucyjnej, Organ II instancji wskazał, iż wniosek Strony w przypadku prowadzenia uprawy konopi włóknistych winien zawierać wymagane dokumenty, których niedostarczenie w terminie skutkowało stwierdzeniem braku kwalifikowalności danego obszaru do płatności nie tylko do powierzchni upraw konopi włóknistych, ale również jednolitej płatności obszarowej oraz związaną z nią płatności redystrybucyjnej. Następnie Organ wskazał, że przepisy określały termin dokonywania jakichkolwiek poprawek i dokumentów, tj. w roku 2017 do dnia 26 czerwca 2017 r., po którym to terminie właściwy organ ARiMR rozpatrywał wniosek Strony, w oparciu o dane w nim zawarte, o ile było możliwe skuteczne zweryfikowanie wnioskowanych uprawnień do płatności.

Organ II instancji stwierdził również, że zasadnie Organ I instancji w wystosowanym w dniu 1 czerwca 2017 r. wezwaniu, powołując się na obowiązujące przepisy, wskazał Stronie jako termin uzupełnienia braków we wniosku datę 26 lipca 2017 r., a więc ostateczny termin na dokonywanie poprawek we wniosku, w tym składania dokumentów dotyczących złożenia zezwolenia oraz oświadczenia. Zasadnie również wskazano termin do 30 czerwca w przypadku złożenia etykiet.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz będąc związany wyrokiem WSA z dnia 10 lipca 2019 r., I SA/Sz 195/19 Organ II instancji w toku postępowania uzyskał od Strony pisemne oświadczenie (pismo z dnia 22 listopada 2019 r.), w którym Strona wskazała na dokonanie siewu konopi po terminie składania wniosku, tj. w dniach 28 - 30 czerwca 2017 r. oraz przedłożyła jako dowód kserokopię strony rejestru działań agrotechnicznych zawierającą tożsamy termin wykonania siewu konopi.

Organ wskazał, że zgodnie z art. 32 ust. 6 rozporządzenia nr 1307/2013 obszary wykorzystywane do produkcji konopi stanowią kwalifikujące się hektary tylko jeżeli stosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu. Powyższe oznacza, że w przypadku zadeklarowania uprawy konopi włóknistych do płatności w tym jednolitej płatności, płatności dodatkowej oraz płatności za zazielenienie może być ona przyznana jedynie do tych hektarów kwalifikujących się, na których mają być uprawiane konopie o maksymalnej zawartości 0,2% tetrahydrokanabinolu, która to weryfikacja odbywa się na podstawie dokumentów dołączanych do wniosku w wyznaczonym do tego terminie.

Jak dalej wskazał organ odwoławczy jeśli chodzi o wyznaczenie terminu na dokonanie poprawek, w tym składanie wymaganych w terminie dokumentów, to zgodnie z art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.Urz.UE.L 181 z 20 czerwca 2014 r., str. 48) poprawki w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność są dopuszczalne tylko do najpóźniejszego możliwego terminu wyznaczonego dla składania po terminie pojedynczego wniosku lub wniosku o płatność, jak określono w ust. 1 akapit trzeci ww. rozporządzenia, tj. 25 dni kalendarzowych liczonych od dnia ostatecznego składania pojedynczego wniosku, a więc od 15 czerwca 2018 r. Jeżeli jednak ten najpóźniejszy termin jest wcześniejszy niż ostateczny termin wnoszenia poprawek do pojedynczego wniosku lub wniosku o płatność, o którym to terminie mowa w ust. 1 akapit pierwszy niniejszego artykułu, bądź gdy terminy te przypadają w tym samym dniu, za niedopuszczalne uznaje się poprawki do pojedynczego wniosku lub wniosku o płatność wniesione po tym terminie, tj. po dniu 10 lipca 2018 r. (15 czerwca + 25 dni kalendarzowych). Zgodnie z art. 13 ust. 1 akapit 3 jeśli takie opóźnienie wynosi ponad 25 dni kalendarzowych, wniosek uznaje się za niedopuszczalny, a beneficjentowi nie przyznaje się pomocy lub wsparcia. Biorąc powyższe pod uwagę organ wskazał, że ww. przepisy określają termin dokonywania jakichkolwiek poprawek i dokumentów, tj. w roku 2017 do dnia 26 czerwca 2017 r., po którym to terminie właściwy organ ARiMR rozpatruje wniosek Strony, w oparciu o dane w nim zawarte, o ile jest możliwe skuteczne zweryfikowanie wnioskowanych uprawnień do płatności.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ zauważył, że zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r. poz. 352) w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e (a - jednolita płatność obszarowa; e - płatność związana do powierzchni upraw konopi włóknistych), do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, do wniosku o przyznanie tych płatności dołącza się wymienione w ww. § 6 dokumenty.

Organ przytoczył brzmienie § 6 ww. rozporządzenia na dzień złożeni wniosku tj. 1 czerwca 2017 r. oraz na dzień wystosowanego do Strony wezwania i na dzień udzielenia odpowiedzi na wezwanie tj. 27 czerwca 2017 r. Wskazał jednocześnie, że do dnia 3 lipca 2017 r. przepis ten miał inne brzmienie i przytoczył jego treść.

Organ II instancji wskazał również, mając na uwadze powyższe, iż zasadnie organ I instancji w wystosowanym w dniu 1 czerwca 2017 r. wezwaniu, powołując się na obowiązujące przepisy, wskazał Stronie jako termin uzupełnienia braków we wniosku datę 26 lipca 2017 r., a więc ostateczny termin na dokonywanie poprawek we wniosku w tym składania dokumentów dotyczących złożenia zezwolenia oraz oświadczenia, o których mowa w § 6 akapit pierwszy pkt 1 i 2 tj. w myśl art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. Zasadnie również wskazano termin do 30 czerwca w przypadku złożenia etykiet, o których mowa w § 6 pkt 3.

Następnie organ zauważył, że na dzień wydania zaskarżonej decyzji zmianie uległy ww., przepisy, w oparciu o które wydane zostało rozstrzygnięcie. W dniu 9 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2017.1717), w wyniku której przepis § 6 otrzymał brzmienie cyt.:

"W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e, do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, do wniosku o przyznanie tych płatności dołącza się:

1) zezwolenie, o którym mowa w art. 47 albo w art. 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 i 1458), lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, upoważnionego pracownika Agencji albo organ który je wydał - chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 7 akapit drugi zdanie drugie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności; w takim przypadku zezwolenie to składa się w terminie do dnia 1 września danego roku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e:",

2) oświadczenie rolnika, że uprawia konopie włókniste oraz zadeklarował powierzchnię uprawy konopi włóknistych we wniosku o przyznanie płatności, zawierające:

a) numery działek ewidencyjnych i oznaczenie działek rolnych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych,

b) odmianę zastosowanych nasion konopi włóknistych,

c) ilość wykorzystanych nasion w kilogramach na hektar:

3) etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi włóknistych, o których mowa w art. 17 ust. 7 lit. c rozporządzenia wymienionego w pkt 1, lub-w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(Dz. U. z 2017 r. poz. 633) pochodzącego od hodowcy danej odmiany

- oświadczenie, o którym mowa w art. 36 ust. 8 pkt 1 tej ustawy, będące dokumentem równoważnym etykietom - chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 7 akapit drugi:

a) zdanie pierwsze rozporządzenia wymienionego w pkt 1, lub b) zdanie drugie rozporządzenia wymienionego w pkt 1; w takim przypadku etykiety składa się w terminie do dnia 1 września danego roku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e.

Natomiast przepis art. 17 ust. 7 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. od dnia 4 lipca 2017 r. brzmi, cyt.: "Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego lit. c), jeśli siew przypada po ostatecznym terminie złożenia pojedynczego wniosku, etykiety należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 czerwca. Jednak w przypadku konopi uprawianych jako międzyplon etykiety należy dostarczyć w terminie ustalonym przez państwo członkowskie, ale nie później niż do dnia 1 września. Jeśli etykiety należy dostarczyć także innym organom krajowym, to państwa członkowskie mogą ustalić, że po ich dostarczeniu zgodnie z wymienioną literą etykiety zwraca się beneficjentowi. Zwrócone etykiety oznacza się jako wykorzystane przy składaniu wniosku. ".

Organ wskazał, że w oświadczeniu z dnia 22 listopada 2019 r. Strona wskazała na dokonanie siewu konopi po terminie składania wniosku to jest w dniach 28-30 czerwca 2017 r. oraz przedłożyła jako dowód kserokopię strony rejestru działań agrotechnicznych zawierający tożsamy termin wykonania siewu konopi.

Odnosząc się do ww. regulacji i oświadczenia Strony organ wskazał, że zgodnie z art. 6 ust. 6 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz.U.UE.L z dnia 20 czerwca 2014 r.), "konopie uprawiane jako międzyplon" oznaczają uprawy konopi zasiane po 30 czerwca danego roku.

Biorąc powyższe pod uwagę organ II instancji uznał, iż w rozpoznawanej sprawie nie można mówić o uprawie konopi jako międzyplonu skoro, zgodnie z oświadczeniem samej Strony i zapisami w rejestrze działań agrotechnicznych, siew konopi przez Stronę miał miejsce przed 30 czerwca 2017 r.

Tym samym organ II instancji, ustalił, iż w niniejszej sprawie nie mają zastosowania odstępstwa przewidziane na złożenie zezwolenia tj. do 1 września, o których mowa w art. 17 ust. 7 akapit drugi zdanie drugie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. a więc w przypadku konopi uprawianych jako międzyplon etykiety należy dostarczyć w terminie ustalonym przez państwo członkowskie, ale nie później niż do dnia 1 września.

W tym stanie rzeczy, organ II instancji wskazał, iż Strona winna złożyć wymagane dokumenty do wniosku w terminie wynikającym z art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. tj. w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r. w przypadku zezwolenia (brak uprawy w konopi w międzyplonie = brak odstępstwa z art. 17 ust. 7 akapit drugi zdanie drugie) oraz oświadczenia, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r. poz. 352). Dodatkowo zauważył, iż oświadczenie o którym stanowi § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia winno zostać złożone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, co wynika wprost § 12 ww. rozporządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę organ II instancji wskazał, iż ww. dokumenty (zezwolenie, oświadczenie) wpłynęły w dniu 27 czerwca 2017 r., a więc po terminie na ich złożenie.

Odnosząc się z kolei do kwestii terminu na złożenie do wniosku etykiet, organ II instancji wskazał, iż w myśl § 6 pkt 3 etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi włóknistych, o których mowa w art. 17 ust. 7 lit. c rozporządzenia wymienionego w pkt 1, lub - w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) pochodzącego od hodowcy danej odmiany - oświadczenie, o którym mowa w art. 36 ust. 8 pkt 1 tej ustawy, będące dokumentem równoważnym etykietom - chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 7 akapit drugi:

a) zdanie pierwsze rozporządzenia wymienionego w pkt 1, lub

b) zdanie drugie rozporządzenia wymienionego w pkt 1; w takim przypadku etykiety składa się w terminie do dnia 1 września danego roku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e. ",

a co za tym idzie, złożone przez Stronę w dniu 27 czerwca 2017 r. etykiety, uznać należało za złożone w terminie, określonym w § 6 pkt 3 ppkt

a) rozporządzenia Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. tj. do dnia 30 czerwca 2017 r. Organ II instancji wskazał jednocześnie, iż w niniejszej sprawie nie ma zastosowania § 6 pkt 3 ppkt

b) ww.

rozporządzenia, gdyż uprawa konopi nie była uprawiana jako międzyplon.

Jak dalej uznał organ, niezależnie od okoliczności dochowania przez Stronę terminu na złożenie etykiet, Strona nie dochowała terminu na złożenie oświadczenia na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję oraz zezwolenia w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r., co bezpośrednio wpłynęło na brak możliwości uznania kwalifikowalności wniosku do przyznania płatności. Uznanie, iż Strona dołącza zezwolenie oraz oświadczenie po ww. terminie jest niedopuszczalne.

Biorąc powyższe pod uwagę organ II instancji stwierdził, iż Strona deklarując we wniosku działkę rolną B/B1 o powierzchni (...) ha winna dołączyć, czy to w zakresie płatności do powierzchni upraw konopi włóknistych czy to płatności jednolitej zezwolenie i oświadczenie, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia z 2015 r. w terminie do 26 czerwca 2017 r., których brak skutkuje uznaniem przedeklarowania wnioskowanej powierzchni w myśl 19 i 19a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.Urz.UE.L 181 z 20 czerwca 2014 r., str. 48). Następnie Organ II instancji stwierdził, iż ww. dokumenty wpłynęły w dniu 27 czerwca 2017 r.,

a więc po terminie na ich złożenie. Odnosząc się do kwestii terminu na złożenie do wniosku etykiet, Organ II instancji wskazał, że złożone przez Stronę w dniu 27 czerwca 2017 r. etykiety, uznać należało za złożone w terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Organ II instancji nie znalazł podstaw do uznania, iż Organ I instancji naruszył przepisy art. 23 ust. 2 ustawy o płatnościach. Rozpatrując wniosek, po weryfikacji złożonych prawidłowo dokumentów w terminie oraz części VII i VIII wniosku, (niezależnie od uznania przez organ błędów oczywistych), Organ odwoławczy uznał, że zasadnie uznano brak kwalifikowalności do płatności.

Następnie Organ odwoławczy przedstawił szczegółowe wyliczenia, co do następujących płatności: płatności związanej do powierzchni uprawy konopi włóknistych, Jednolitej Płatności Obszarowej, Płatności dodatkowej (redystrybucyjnej) oraz płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (płatność za zazielenienie).

W ocenie Organu odwoławczego rozstrzygnięcie Organu I instancji w sprawie zostało wydane w oparciu o prawidłowo zebrany i przeanalizowany materiał dowodowy. Organ odwoławczy stwierdził, iż nie doszło do naruszenia przez Organ I instancji przepisów materialnych i proceduralnych. Wobec powyższego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Strona zaskarżyła decyzję organu odwoławczego skargą wniesioną do tutejszego Sądu wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i przyznanie kosztów sądowych według norm przepisanych.

Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie:

1) art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2019.2325 j.t.; dalej: "p.p.s.a.") poprzez brak zastosowania się przez Organ do oceny prawnej i wykładni, a także wskazań co do okoliczności od których zależało prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy, zawartych w ww. wyroku, zapadłym w tej samej sprawie i uchylającym poprzednią decyzję organu w sprawie;

2) art. 77 § 1 oraz art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020.256 j.t.; dalej: "k.p.a.") poprzez bak rozpatrzenia, uwzględnienia a w konsekwencji także brak uzasadnienia pominięcia przez organ faktu, iż w sprawie, zgodnie ze zgromadzonymi dowodami, Skarżącą obowiązywał termin 30 czerwca 2017 r., o którym mowa w art. 17 ust. 7 akapit 2 zdanie pierwsze rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.;

3) art. 17 ust. 7 akapit 2 zdanie pierwsze rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. poprzez wydanie decyzji z pominięciem dyspozycji ww. normy prawa materialnego.

W uzasadnieniu zarzutów skargi Skarżąca powołała argumentację celem ich poparcia.

W odpowiedzi na skargę Organ wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Skarga okazała się niezasadna.

Na wstępie rozważań podkreślić należy, że przedmiotem skargi I. F. jest decyzja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) grudnia 2019 r., nr jw. wydana w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2017. Zaskarżona decyzja została wydana w wyniku ponownego rozpoznania sprawy w związku z uchyleniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, prawomocnym wyrokiem z dnia 10 lipca 2019 r., I SA/Sz 195/19, uprzednio wydanej w sprawie decyzji, tj. ww. decyzji, którą utrzymano w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatu (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w M. z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...).

Wskazać zatem należy w pierwszej kolejności, iż Sąd rozpoznając przedmiotowy spór jest związany oceną prawną i wskazaniami, co do dalszego postępowania, wyrażonymi w ww. wyroku. Zgodnie bowiem z treścią art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie. Natomiast zgodnie z art. 170 p.p.s.a. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

Zasadniczą kwestią sporną pozostaje nadal prawidłowość wyłączenia z przyznanych Skarżącej płatności na 2017 r., jako niekwalifikujących się do płatności, zadeklarowanej we wniosku działki o łącznej powierzchni (...) ha (działki oznaczone jako B/B1), na których Skarżąca prowadziła uprawę konopi włóknistych. W ocenie bowiem organu Skarżąca winna złożyć wymagane dokumenty do wniosku w terminie wynikającym z art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. tj. w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r. - przypadku zezwolenia (brak uprawy w konopi w międzyplonie = brak odstępstwa z art. 17 ust. 7 akapit drugi zdanie drugie) oraz oświadczenia, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r. poz. 352). Dodatkowo zauważył, iż oświadczenie o którym stanowi § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia winno zostać złożone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, co wynika wprost § 12 ww. rozporządzenia. Skoro zatem Skarżąca złożyła ww. dokumenty w dniu 27 czerwca 2017 r. to tym samym nie spełniła warunku przyznania tej płatności. Organ uznał jednocześnie, w przeciwieństwie do wcześniejszych ustaleń, że złożone przez Stronę w dniu 27 czerwca 2017 r. etykiety, uznać należało za złożone w terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r.

W tym miejscu Sąd wskazuje, że jednym z zarzutów skargi jest zarzut naruszenia przez organ odwoławczy art. 153 p.p.s.a. Zarzutu tego Sąd jednak nie podzielił z poniżej wskazanych przyczyn.

Sąd przypomina zatem, że ww. wyrokiem z dnia 10 lipca 2019 r., I SA/Sz 195/19 Sąd - wbrew twierdzeniom Skarżącej - nie przesądził jednoznacznie jakie terminy obowiązywały w rozpoznawanej sprawie w zakresie obowiązku złożenia przez Skarżącą ww. dokumentów. Sąd w uzasadnieniu ww. wyroku wskazał bowiem wyraźnie, że należy w pierwszej kolejności ustalić w odniesieniu do indywidualnego wniosku i okoliczności faktycznych termin dla rolnika do złożenia stosownych dokumentów jako załączników do wniosku a to w zależności od tego z jakim terminem siewu konopi włóknistych mamy do czynienia w przypadku wnioskującego o płatności. Kluczowym zagadnieniem jest zatem ustalenie, który z terminów ma odniesienie do wniosku Skarżącej. Jak dalej wskazał Sąd, okoliczność ta nie została wystarczająco wyjaśniona przez organ a brak sporządzenia przez organ uzasadnienia aktu administracyjnego zawsze pozbawia możliwości jego kontroli, co jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego, wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. Sąd podkreślił przy tym, że brak jest zatem podstawowego ustalenia co do terminu obligującego Skarżącą do złożenia stosownych dokumentów w przypadku uprawy konopi tj. czy w sprawie spełniona została przesłanka dokonania obsiewu zadeklarowanych działek nasionami konopi włóknistych po ostatecznym terminie złożenia wniosku czy przedmiotowa uprawa stanowiła międzyplon inaczej mówiąc czy stosowne dokumenty do wniosku Skarżąca winna złożyć w terminie do złożenia wniosku, w terminie do 30 czerwca czy 1 września. Sąd zauważył również, że skierowane do Skarżącej wezwanie do poprawy wniosku zawiera datę - 30 czerwca a rozstrzygnięcie 26 czerwca.

W ocenie Sądu Organ nie ustalił w okolicznościach sprawy i nie wyjaśnił dlaczego termin 26 czerwca jest terminem końcowym do złożenia dokumentów do wniosku. Brak powyższych ustaleń w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala bezspornie przyjąć, że Skarżąca nie złożyła wymaganych dokumentów załączanych do wniosku w wymaganym terminie a w konsekwencji uchybiła terminowi do złożenia dokumentów do wniosku, o których mowa w § 6 rozporządzenia z 12 marca 2015 r. Przedwczesne jest zatem stanowisko organu, że w niniejszej sprawie doszło do uchybienia terminowi do złożenia wymaganych dokumentów.

W związku z powyższym Sąd uznał, że wady tkwiące w samym rozstrzygnięciu Organu jak również w przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, a w istocie - de facto, w braku takiego postępowania, obligowały Sąd do wyeliminowania tego rozstrzygnięcia z obrotu prawnego.

Z uwagi na powyższe uchybienia zaskarżonej decyzji Sąd wskazał aby organ odwoławczy, rozpoznając sprawę ponownie, wyczerpująco wyjaśnił przesłanki dokonanego rozstrzygnięcia, wskazał podstawę prawną i w konsekwencji na podstawie czego przyjęto, że termin do złożenia załączników do wniosku w przypadku skarżącej upływał 26 czerwca. Wyjaśnienie i rozważenie skonstatowanych przez Sąd wątpliwości w sprawie, sporządzenie uzasadnienia rozstrzygnięcia, zgodnie z wymogami art. 107 k.p.a umożliwi organowi doprowadzenie w sprawie do stanu zgodności z prawem.

Sąd rozpoznający przedmiotową sprawę zauważa zatem, że organ odwoławczy w całości zastosował się do ww. zaleceń wynikających z ww. wyroku.

W pierwszej kolejności organ ten pozyskał od Skarżącej oświadczenie (pismo z dnia 22 listopada 2019 r.), w którym Strona wskazała na dokonanie siewu konopi po terminie składania wniosku, tj. w dniach 28 - 30 czerwca 2017 r. oraz przedłożyła jako dowód kserokopię strony rejestru działań agrotechnicznych zawierającą tożsamy termin wykonania siewu konopi.

Powyższe ustalenie, stanowiące wykonanie ww. wskazań Sądu, pozwoliło organowi na kwalifikację ww. uprawy konopi w myśl przepisów określających sporne terminy na złożenie ww. dokumentów. W tym zakresie zasadnie wskazał organ odwoławczy, że zgodnie z art. 6 ust. 6 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz.U.UE.L z dnia 20 czerwca 2014 r.), "konopie uprawiane jako międzyplon" oznaczają uprawy konopi zasiane po 30 czerwca danego roku. Tym samy zasadnie wskazał również, że w rozpoznawanej sprawie nie można mówić o uprawie konopi jako międzyplonu skoro, zgodnie z oświadczeniem Strony i zapisami w rejestrze działań agrotechnicznych, siew konopi przez Stronę miał miejsce przed 30 czerwca 2017 r., co przełożyło się na rozważania odnoście zachowania przez Skarżącą terminów do złożenia ww. dokumentów.

W dalszej kolejności Sąd zauważa, że organ odwoławczy, stosując się do ww. wskazań Sądu, w sposób szczegółowy wskazał w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji regulacje prawne odnośnie terminów złożenia ww. dokumentów jak i odniósł je do ustalonego stanu faktycznego sprawy.

I tak Sąd wskazuje, że prawidłowo organ powołał następujące regulacje prawne, mające zastosowanie w sprawie.

Sąd zauważa bowiem, że zgodnie z art. 36 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, s. 608) Państwa członkowskie stosujące w 2014 r. system jednolitej płatności obszarowej ustanowiony w tytule V rozdział 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 mogą zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu zadecydować o kontynuowaniu stosowania tego systemu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Do dnia 1 sierpnia 2014 r. powiadamiają one Komisję o swojej decyzji i o dacie zakończenia stosowania tego systemu. Przez okres stosowania systemu jednolitej płatności obszarowej do tych państw członkowskich nie stosuje się sekcji 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 23 ust. 1 akapit drugi, art. 23 ust. 6 i art. 32 ust. 2-6.

Tym samym zasadnie wskazał organ odwoławczy, że organ I instancji w rozstrzygnięciu decyzji powołał się na nieobowiązujące przepisy prawa tj. art. 33 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 ww. rozporządzenia. W ocenie Sądu zasadnie jednocześnie uznano, że powyższa wada w decyzji organu I instancji, w powiązaniu z przywołanymi pozostałymi już obowiązującymi przepisami prawa oraz stanie faktycznym niniejszej sprawy, w dalszym ciągu wskazują na zasadność wykluczenia z płatność niekwalifikujących się hektarów i nałożenia dodatkowych sankcji. A zatem nieprawidłowość ta pozostaje bez wpływu na prawidłowość wydanego rozstrzygnięcia.

Odnosząc się więc do zarzutu w zakresie błędnej kwalifikacji ww. braków wniosku Skarżącej jako dających podstawę do odmowy przyznania jednolitej płatności obszarowej jak i płatności redystrybucyjenj, zasadnie organ wskazał, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa (zwana redystrybucyjną) i płatności związane do powierzchni upraw, zwane dalej "płatnościami obszarowymi", są przyznawane do powierzchni działki rolnej:

1) położonej na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami w rozumieniu art. 32 ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013. zwanych dalej "kwalifikującymi się hektarami":

2) będącej w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności;

3) o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;

4) nie większej jednak niż maksymalny kwalifikowalny obszar, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 640/2014, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zgodnie z kolei z art. 32 ust. 6 rozporządzenia nr 1307/2013 obszary wykorzystywane do produkcji konopi stanowią kwalifikujące się hektary tylko jeżeli stosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu.

Jak słusznie wskazał organ II instancji powyższe oznacza, że w przypadku zadeklarowania uprawy konopi włóknistych do płatności w tym jednolitej płatności, płatności dodatkowej oraz płatności za zazielenienie może być ona przyznana jedynie do tych hektarów kwalifikujących się, na których mają być uprawiane konopie o maksymalnej zawartości 0,2% tetrahydrokanabinolu, która to weryfikacja odbywa się na podstawie dokumentów dołączanych do wniosku w wyznaczonym do tego terminie.

Odnosząc się z kolei do wyznaczenia terminu na dokonanie poprawek, w tym składanie wymaganych w terminie dokumentów, to wskazać należy, że zgodnie z art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.Urz.UE.L 181 z 20 czerwca 2014 r., str. 48) poprawki w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność są dopuszczalne tylko do najpóźniejszego możliwego terminu wyznaczonego dla składania po terminie pojedynczego wniosku lub wniosku o płatność, jak określono w ust. 1 akapit trzeci ww. rozporządzenia, tj. 25 dni kalendarzowych liczonych od dnia ostatecznego składania pojedynczego wniosku, a więc od 15 czerwca 2018 r. Jeżeli jednak ten najpóźniejszy termin jest wcześniejszy niż ostateczny termin wnoszenia poprawek do pojedynczego wniosku lub wniosku o płatność, o którym to terminie mowa w ust. 1 akapit pierwszy niniejszego artykułu, bądź gdy terminy te przypadają w tym samym dniu, za niedopuszczalne uznaje się poprawki do pojedynczego wniosku lub wniosku o płatność wniesione po tym terminie, tj. po dniu 10 lipca 2018 r. (15 czerwca + 25 dni kalendarzowych). Zgodnie z art. 13 ust. 1 akapit 3 jeśli takie opóźnienie wynosi ponad 25 dni kalendarzowych, wniosek uznaje się za niedopuszczalny, a beneficjentowi nie przyznaje się pomocy lub wsparcia.

Z powyższego wynika zatem, co zasadnie podkreślił organ odwoławczy, że ww. przepisy określają termin dokonywania jakichkolwiek poprawek i dokumentów, tj. w roku 2017 do dnia 26 czerwca 2017 r., po którym to terminie właściwy organ ARiMR rozpatruje wniosek Strony, w oparciu o dane w nim zawarte, o ile jest możliwe skuteczne zweryfikowanie wnioskowanych uprawnień do płatności. Zgodnie zaś z art. 23 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) w przypadku nieusunięcia braków, o których mowa w ust. 1, w terminie, w jakim można dokonać poprawek zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014, wniosek jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnie również wskazano, że zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r. poz. 352) w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e (a - jednolita płatność obszarowa; e - płatność związana do powierzchni upraw konopi włóknistych), do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, do wniosku o przyznanie tych płatności dołącza się wymienione w ww. § dokumenty.

Prawidłowo wskazano przy tym na zmiany, które miały miejsce w zakresie przepisów regulujących terminy składania ww. dokumentów (zezwolenie, oświadczenie, etykiety), tj. na dzień złożeni wniosku tj. 1 czerwca 2017 r. oraz na dzień wystosowanego do Strony wezwania i na dzień udzielenia odpowiedzi na wezwanie tj. 27 czerwca 2017 r., ww. przepis § 6 w wyniku jego zmiany dokonanej w dniu 15 marca 2017 r. (Dz. U. 2017.523) brzmiał:

"W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e, do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, do wniosku o przyznanie tych płatności dołącza się:

1) zezwolenie na uprawę, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28), lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, upoważnionego pracownika Agencji albo organ, który je wydał, albo oświadczenie rolnika, że jest podmiotem, o którym mowa w art. 49 tej ustawy;

2) oświadczenie rolnika, że uprawia konopie włókniste oraz zadeklarował powierzchnię uprawy konopi włóknistych we wniosku o przyznanie płatności, zawierające:

a) numery działek ewidencyjnych i oznaczenie działek rolnych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych,

b) odmianę zastosowanych nasion konopi włóknistych,

c) ilość wykorzystanych nasion w kilogramach na hektar;

3) etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi włóknistych, o których mowa w art. 17 ust. 7 lit. c rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 7 akapit drugi tego rozporządzenia."

Natomiast do dnia 3 lipca 2017 r. przepis art. 17 ust. 7 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. brzmiał cyt.: "W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego lit. c), jeśli siew przypada po ostatecznym terminie złożenia pojedynczego wniosku, etykiety należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 czerwca. Jeśli etykiety należy dostarczyć także innym organom krajowym, to państwa członkowskie mogą ustalić, że po ich dostarczeniu zgodnie z wymienioną literą etykiety zwraca się beneficjentowi. Zwrócone etykiety oznacza się jako wykorzystane przy składaniu wniosku".

Zasadnie zatem było stanowisko organu odwoławczego, że organ I instancji w wystosowanym w dniu 1 czerwca 2017 r. wezwaniu, powołując się na obowiązujące przepisy, wskazał Stronie jako termin uzupełnienia braków we wniosku datę 26 lipca 2017 r., a więc ostateczny termin na dokonywanie poprawek we wniosku w tym składania dokumentów dotyczących złożenia zezwolenia oraz oświadczenia, o których mowa w § 6 akapit pierwszy pkt 1 i 2, tj. w myśl art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. Zasadnie również wskazano termin do 30 czerwca w przypadku złożenia etykiet, o których mowa w § 6 pkt 3.

Tym samym organ odwoławczy wyjaśnił wątpliwości Sądu wyrażone w ww. wyroku z dnia 10 lipca 2019 r., I SA/Sz 195/19 odnośnie prawidłowości terminów wskazanych w ww. wezwaniu.

Organ odwoławczy słusznie również wskazał, że w dniu 9 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2017.1717), w wyniku której przepis § 6 otrzymał brzmienie cyt.:

"W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e, do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, do wniosku o przyznanie tych płatności dołącza się:

1) zezwolenie, o którym mowa w art. 47 albo w art. 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 i 1458), lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, upoważnionego pracownika Agencji albo organ, który je wydał - chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 7 akapit drugi zdanie drugie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności; w takim przypadku zezwolenie to składa się w terminie do dnia 1 września danego roku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e:",

2) oświadczenie rolnika, że uprawia konopie włókniste oraz zadeklarował powierzchnię uprawy konopi włóknistych we wniosku o przyznanie płatności, zawierające:

a) numery działek ewidencyjnych i oznaczenie działek rolnych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych,

b) odmianę zastosowanych nasion konopi włóknistych,

c) ilość wykorzystanych nasion w kilogramach na hektar:

3) etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi włóknistych, o których mowa w art. 17 ust. 7 lit. c rozporządzenia wymienionego w pkt 1, lub-w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(Dz. U. z 2017 r. poz. 633) pochodzącego od hodowcy danej odmiany

- oświadczenie, o którym mowa w art. 36 ust. 8 pkt 1 tej ustawy, będące dokumentem równoważnym etykietom - chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 7 akapit drugi:

a) zdanie pierwsze rozporządzenia wymienionego w pkt 1, lub b) zdanie drugie rozporządzenia wymienionego w pkt 1; w takim przypadku etykiety składa się w terminie do dnia 1 września danego roku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e.

Natomiast przepis art. 17 ust. 7 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. od dnia 4 lipca 2017 r. brzmi:

"Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego lit. c, jeśli siew przypada po ostatecznym terminie złożenia pojedynczego wniosku, etykiety należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 czerwca. Jednak w przypadku konopi uprawianych jako międzyplon etykiety należy dostarczyć w terminie ustalonym przez państwo członkowskie, ale nie później niż do dnia 1 września. Jeśli etykiety należy dostarczyć także innym organom krajowym, to państwa członkowskie mogą ustalić, że po ich dostarczeniu zgodnie z wymienioną literą etykiety zwraca się beneficjentowi. Zwrócone etykiety oznacza się jako wykorzystane przy składaniu wniosku".

Mając na uwadze pozyskane od Skarżącej oświadczenie o dokonaniu przez Skarżącą siewu konopi po terminie składania wniosku, tj. w dniach 28-30 czerwca 2017 r., co znalazło również potwierdzenie w kserokopię rejestru działań agrotechnicznych, zasadnie powołano art. 6 ust. 6 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz.U.UE.L z dnia 20 czerwca 2014 r.). Zgodnie z tym przepisem "konopie uprawiane jako międzyplon" oznaczają uprawy konopi zasiane po 30 czerwca danego roku. A zatem słuszne okazało się twierdzenie organu, że w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z uprawią konopi jako międzyplonu. Tym samym w niniejszej sprawie nie mają zastosowania odstępstwa przewidziane na złożenie zezwolenia tj. do 1 września, o których mowa w art. 17 ust. 7 akapit drugi zdanie drugie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. A więc, zasadnym okazało się również stanowisko organu odwoławczego, zgodnie z którym w przypadku konopi uprawianych jako międzyplon etykiety należy dostarczyć w terminie ustalonym przez państwo członkowskie, ale nie później niż do dnia 1 września.

Mając na uwadze powyżej wskazane regulacje prawne i okoliczności faktyczne, które organ w pełnym zakresie przytoczył w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, słusznym okazało się twierdzenie organu odwoławczego, że Skarżąca winna złożyć wymagane dokumenty do wniosku w terminie wynikającym z art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. tj. w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r. w przypadku zezwolenia (brak uprawy w konopi w międzyplonie = brak odstępstwa z art. 17 ust. 7 akapit drugi zdanie drugie) oraz oświadczenia, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r. poz. 352). Dodatkowo zasadnie organ ten podkreślił, że oświadczenie o którym mowa w § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia winno zostać złożone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, co wynika wprost § 12 ww. rozporządzenia.

Konkludując, zasadne okazało się zatem twierdzenie organu, że ww. dokumenty (zezwolenie, oświadczenie) jako, że złożone w dniu 27 czerwca 2017 r., złożone zostały po terminie (26 czerwca 2017 r.).

Odnosząc się z kolei do terminu na złożenie ww. etykiet i w tym zakresie Sąd uznał ustalenia organu za zgodne z prawem, i wypełniające ww. wskazania zawarte w wyroku z dnia 10 lipca 2019 r., I SA/SZ 195/19.

Sad zauważa bowiem, że w myśl § 6 pkt 3 etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi włóknistych, o których mowa w art. 17 ust. 7 lit. c rozporządzenia wymienionego w pkt 1, lub - w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) pochodzącego od hodowcy danej odmiany - oświadczenie, o którym mowa w art. 36 ust. 8 pkt 1 tej ustawy, będące dokumentem równoważnym etykietom - chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 7 akapit drugi:

a) zdanie pierwsze rozporządzenia wymienionego w pkt 1, lub

b) zdanie drugie rozporządzenia wymienionego w pkt 1; w takim przypadku etykiety składa się w terminie do dnia 1 września danego roku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-e. ",

W związku z powyższym zasadne okazało się stanowisko organu, że złożone przez Skarżącą w dniu 27 czerwca 2017 r. etykiety, uznać należało za złożone w terminie, określonym w § 6 pkt 3 ppkt

a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. tj. do dnia 30 czerwca 2017 r. Organ II instancji zasadnie wskazał przy tym, że w niniejszej sprawie nie ma zastosowania § 6 pkt 3 ppkt

b) ww.

rozporządzenia, gdyż uprawa konopi nie była uprawiana jako międzyplon.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania stanowiska organów, zgodnie z którym Strona deklarując we wniosku działkę rolną B/B1 o powierzchni (...) ha winna dołączyć - czego nie uczyniła - czy to w zakresie płatności do powierzchni upraw konopi włóknistych czy to płatności jednolitej zezwolenie i oświadczenie, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia z 2015 r. w terminie do 26 czerwca 2017 r., których brak skutkuje uznaniem przedeklarowania wnioskowanej powierzchni w myśl 19 i 19a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.Urz.UE.L 181 z 20 czerwca 2014 r., str. 48).

Sąd wskazuje ponadto, odnosząc się do zarzutów w zakresie uznania, że ww. braki wniosku należy kwalifikować jako "usuwalne braki formalne wniosku", że jak wskazał NSA w wyroku z dnia 16 maja 2019 r., I GSK 363/19 "uzupełnienie przez Skarżącego braków formalnych wniosku, po ostatecznym terminie składania wniosków obszarowych, który w roku 2017 upływał w dniu 26 czerwca, nawet pomimo wysłania przez organ I instancji wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku, nie mogło prowadzić do uznania, iż wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego został złożony w terminie przewidzianym w powyższym przepisie prawa materialnego. W tym zakresie regulacje krajowe (art. 21 ust. 1 ustawy o płatnościach, § 1 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu) oraz unijne (art. 13 rozporządzenia nr 809/2014) określają termin złożenia kompletnego wniosku, a art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, określa ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie płatności, a więc do dnia 26 czerwca 2017 r. Po tym terminie nie jest możliwe złożenie wniosku, ani też jego uzupełnienie". Sąd w składzie rozpoznającym przedmiotową sprawę, w całości podziela ww. stanowisko NSA.

Sąd wskazuje jednocześnie, że nie podzielił zarzutów Skarżącego w zakresie dokonania w ww. wyroku WSA w Szczecinie z dnia 10 lipca 2019 r., I SA/Sz 195/19 kwalifikacji prawnej ww. braków wniosku (zezwolenie, oświadczenie, etykiety).

W powyższym wyroku Sąd przywołał jednie treść art. 23 ust. 1 ustawy o płatnościach bezpośrednich. Sąd ten wskazał również, że o ile nie można zaprzeczyć, że wykładni art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014 nie można dokonywać bez powiązania go z art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia, który w sposób jednoznaczny obowiązek terminowego składania wniosku rozciąga w akapicie 2 również na dokumenty, umowy oraz inne deklaracje, jeśli takie dokumenty, umowy lub deklaracje stanowią o kwalifikowalności do danej pomocy lub wsparcia - to bezspornie nie można stawiać znaku równości pomiędzy pojęciem: poprawa wniosku, uzupełnianie braków wniosku. Reasumując te rozważania Sąd wyraźnie jednak stwierdził, że "o tym czy mamy w sprawie do czynienia z brakami wniosku - brak załączników czy też nie, należy w pierwszej kolejności ustalić w odniesieniu do indywidualnego wniosku i okoliczności faktycznych termin dla rolnika do złożenia stosownych dokumentów jako załączników do wniosku a to w zależności od tego z jakim terminem siewu konopi włóknistych mamy do czynienia w przypadku wnioskującego o płatności".

Mając na uwadze powyżej wskazane okoliczności Sąd uznał, że w sprawie nie doszło do naruszenie wskazanych w zarzutach skargi przepisów art. 153 p.p.s.a., art. 77 § 1 k.p.a. (zgodnie z którym organ zobowiązany był w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy) i art. 107 § 3 k.p.a. (zgodnie z którym uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa) jak i art. 17 ust. 7 akapit 2 zdanie pierwsze rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 8809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. Organ bowiem wykonał zalecenia zwarte w ww. wyroku z dnia 10 lipca 2019 r., tj. dokonał kwalifikacji uprawy konopi po odebraniu od Skarżącej stosowanych wyjaśnień, wyczerpująco wyjaśnił przesłanki dokonanego rozstrzygnięcia, wskazał podstawę faktyczną i prawną i w konsekwencji na podstawie czego przyjął, że termin do złożenia załączników do wniosku - w odniesieniu do zezwolenia i oświadczenia - w przypadku Skarżącej upływał 26 czerwca. Jednocześnie organ dokonał trafnych rozważań - z powołaniem właściwej podstawy prawnej - w zakresie możliwości uzupełnienia ww. dokumentów po wskazanych terminach. Ponadto organ sporządził uzasadnienie zaskarżonej decyzji zgodnie z wymogami art. 107 k.p.a.

W tym stanie rzeczy, uznając za chybione zarzuty skargi i stwierdzając brak innych naruszeń prawa warunkujących uchylenie zaskarżonej decyzji, Sąd działając na podstawie art. 151 p.p.s.a. oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.