I SA/Sz 1121/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - OpenLEX

I SA/Sz 1121/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1650479

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 lutego 2015 r. I SA/Sz 1121/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Woźniak (spr.).

Sędziowie WSA: Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Joanna Wojciechowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 5 lutego 2015 r. sprawy ze skargi Prywatnego (...)"S" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w grudniu 2013 r. wraz z odsetkami

1.

uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Starosty B. z dnia (...) r. nr (...),

2.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu,

3.

zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz Prywatnego (...)"S" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę (...) ((...)) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 9 lipca 2014 r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie, wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., pozycja 267, dalej w skrócie: "k.p.a."), art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm., dalej w skrócie: "u.f.p"), art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zmianami, dalej w skrócie: "u.s.o"), utrzymał w mocy decyzję Prywatnego (...)"S" Sp. z o.o. w B, z 23 maja 2014 r. nr (...) w sprawie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na uczniów Liceum Ogólnokształcące "S" dla Dorosłych w B, w kwocie (...) zł w grudniu 2013 r. wraz z odsetkami.

Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny.

Decyzją z 23 maja 2014 r. nr (...) Starosta B nakazał zwrot pobranej w grudniu 2013 r. w nadmiernej wysokości dotacji w kwocie (...) zł przez Prywatne (...)"S" Sp. z o.o. w B na uczniów Liceum Ogólnokształcące "S" dla Dorosłych w B.

Starosta przytoczył treść art. 90 ust. 3 "u.s.o." i podał, że spółka przedstawiła dniu 26 września 2012 r., tj. zgodnie z terminem ustawowym, planowaną liczbę uczniów.

Wskazał, że zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu w B z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymają na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie powiatu Bego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

W przypadku, gdy powiat B nie prowadzi tego typu i rodzaju szkół publicznych, podstawa do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat, prowadzący takie szkoły. Pismem z dnia 20 listopada 2012 r. Powiat poinformował spółkę, że dotacja miesięczna na każdego ucznia ustalona została na poziomie 79,03 zł. Wskazana kwota została ustalona w części opisowej uchwały Nr XXIX/190/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu B na rok 2013.

Liceum Ogólnokształcące "S" dla Dorosłych w B otrzymywało od dnia 1 stycznia 2013 r. dotację na jednego ucznia w wysokości 79,03 zł. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 29 maja 2013 r. zatwierdził obowiązującą w roku 2013 wysokość dotacji na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego. Prywatne (...)"S" o zatwierdzeniu stawki na rok 2013 w wysokości 61,88 zł zostało poinformowane w dniu 29 maja 2013 r. W związku z brzmieniem art. 90 ust. 3 dotyczącym ustalonych w budżecie wydatków ponoszonych w danym roku budżetowym, procedura ustalenia stawki na dany rok została powtórzona w miesiącu grudniu 2013 r. Zarząd Powiatu w dniu 20 grudnia 2013 r. dokonał korekty wysokości dotacji przyznanej na jednego ucznia do wysokości 62,04 zł, o czym Prywatne (...)"S" zostało poinformowane w dniu 2 stycznia 2014 r.

Wypłacona w nadmiernej wysokości dotacja dotyczyła 10 uczniów na których dotacja została wypłacona w wysokości 62,04 zł, natomiast uczniowie ci nie uzyskali 50% frekwencji na zajęciach w miesiącu grudniu 2013 r.

Starosta wskazał, że dotacja została należna spółce dotacja została ustalona na podstawie § 4 ust. 2-7 ww. uchwały nr XXXIV/218/2013 i złożonych przez spółkę oświadczeń dotyczących ilości uczniów z osiągniętą 50% frekwencją w poszczególnych miesiącach.

Zdaniem organu I instancji wypłacona w nadmiernej wysokości dotacja na osobę, dotyczyła 10 uczniów, którzy nie uzyskali 50% frekwencji na zajęciach w miesiącu grudniu 2013 r. Powyższe organ ustalił na podstawie złożonego przez Spółkę w dniu 20 grudnia 2013 r. oświadczenia miesięcznego o rzeczywistej liczbie uczniów. Z oświadczenia wynikało bowiem, że rzeczywista liczba uczniów na ten dzień wynosiła 158 uczniów i na taką liczbę została przekazana w dniu 30 grudnia 2013 r. dotacja. Z kolei, w oparciu o złożone w wymaganym terminie oświadczenie rozliczenia frekwencji uczniów za miesiąc grudzień ustalono, że liczba uczniów spełniająca wymóg frekwencji wyniosła 148 osób, co - zdaniem organu - skutkowało obowiązkiem jej zwrotu stosownie do § 4 ust. 8 uchwały nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu w B z dnia 24 maja 2013 r. Zwrócono uwagę, że dotacja ta nie została zwrócona.

W ocenie organu, różnica pomiędzy dotacją pobraną na uczniów według rzeczywistej ich ilości na dzień 20 grudnia 2013 r. - 158 uczniów, a ilością uczniów którzy wykazali się 50% frekwencją w miesiącu grudniu 2013 r. - 148 uczniów, stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości w rozumieniu art. 252 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w wysokości (...) zł.

W odwołaniu od powyższej decyzji złożonym przez Spółkę, zarzucono naruszenie przepisów materialnoprawnych oraz przepisów procedury, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i stwierdzenie braku podstaw do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w miesiącu grudniu 2013 r. w kwocie (...) zł, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Strona skarżąca stanowczo podkreśliła, że kwota (...) zł, o której mowa w treści zaskarżonej decyzji nie stanowi dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Wskazano także, że kwota dotacji została przez stronę w dniu 31 grudnia 2013 r. wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem dotacji, tj. w sposób określony § 3 ust. 3 i ust. 4 uchwały (regulaminu) nr XXXIV/218/2013 z dnia 24 maja 2013 r. Rady Powiatu B.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie, po ponownym rozpoznaniu sprawy, uznało, że decyzja jest prawidłowa i orzekło o utrzymaniu jej w mocy, stwierdziwszy, że zarzuty odwołania nie zasługują na uwzględnienie.

Zdaniem organu odwoławczego, organ I instancji zasadnie orzekł o zwrocie dotacji w wysokości (...) zł jako nienależnie pobranej, skoro strona, co potwierdziła w odwołaniu, w dniu 20 grudnia 2013 r. złożyła w Starostwie Powiatowym w B oświadczenie miesięczne o rzeczywistej liczbie uczniów, która wynosiła w tym miesiącu 158 osób, zaś spośród ww. liczby uczniów warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, spełniło 148 uczniów.

W skardze wywiedzionej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 9 lipca 2014 r., Spółka wniosła o jej uchylenie oraz zasądzenie od organu na rzecz strony kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zaskarżonej decyzji skarżąca zarzuciła naruszenie prawa materialnego tj. normy prawnej wynikającej z art. 252 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 u.f.p. w związku z § 3 i § 4 oraz § 6 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu B nr XXXIV/218/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Bego oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych - poprzez bezpodstawne uznanie, iż w grudniu 2013 r. strona pobrała dotację w nadmiernej wysokości w kwocie (...) zł.

W uzasadnieniu skargi, skarżąca, odwołując się do przepisów prawa regulujących zasady naliczania, i zwrotu dotacji wskazała, że kwota (...) zł, o której mowa w treści decyzji Starosty B z dnia 23 maja 2014 r. nie stanowi dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Zdaniem skarżącej wypełniła ona wszelkie obowiązki w zakresie przyznania jej dotacji w miesiącu grudniu 2013 r., albowiem strona złożyła w terminie do 30 września 2012 r. stosowny wniosek podając jednocześnie w tymże wniosku wymagane dane.

Ponadto nie ulega wątpliwości, iż strona w dniu 20 grudnia 2013 r. złożyła w Starostwie Powiatowym w B oświadczenie miesięczne o rzeczywistej liczbie uczniów która wynosiła w grudniu 2013 r. 158 osób. Strona wskazała w tymże oświadczeniu, iż spośród ww. liczby uczniów warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu grudniu spełniło 148 uczniów.

Skarżąca wskazała także, że wydatkowanie przez nią części dotacji (za miesiąc grudzień 2013 r.) nastąpiło w oparciu o założenie, iż przekazana przez organ ww. część dotacji jest prawidłowo przez Starostę B obliczona i wypłacona zwłaszcza iż organ ten dysponował w dniu 20 grudnia 2013 r. pełną wiedzą w zakresie rzeczywistej liczby uczniów uczęszczających do szkoły w miesiącu grudniu 2013 r. (158 osób) oraz w zakresie liczby uczniów spełniających kryterium frekwencji w miesiącu grudniu 2013 r. (148 osób).

Jej zdaniem, w przypadku, gdyby otrzymanej dotacji nie wydatkowała w 2013 r. mogłaby ona niewątpliwie narazić się na konieczność zwrotu niewykorzystanej dotacji w oparciu o normę prawną wynikającą z art. 251 ust. 1 i ust. 3 u.f.p.

W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Skarga okazała się zasadna.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej (...). Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2). Stosownie do art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.,), zwaną p.p.s.a. uwzględnienie skargi następuje w przypadku naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego lub innego naruszenia przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy.

Ponadto, zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną co oznacza, iż Sąd zobowiązany jest dokonać oceny legalności zaskarżonego aktu niezależnie od zarzutów podniesionych w skardze.

Spór w rozpoznawanej sprawie dotyczy zwrotu pobranej dotacji oświatowej przez spółkę w miesiącu grudniu 2013 r. w kwocie (...) zł pobraną na uczniów Liceum Ogólnokształcącego "S" dla Dorosłych w B. Kwota ta jest wynikiem różnicy pomiędzy rzeczywistą liczbą uczniów (158), a liczbą uczniów spełniającą w miesiącu poprzednim warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych (148).

Poza sporem natomiast pozostaje wysokość części dotacji przypadająca na jednego ucznia Liceum w grudniu 20013 r. (62,04 zł), określona przez Zarząd Powiatu w B w dniu 20.12. 2013 r., w wykonaniu uchwały Rady Powiatu w B Nr XXXIV/218/2013. Niesporna jest także okoliczność podania przez spółkę w oświadczeniu z dnia 20 grudnia 2013 r. rzeczywistej liczby uczniów oraz liczby uczniów spełniających wymóg 50% frekwencji, a także okoliczność zapłaty części dotacji za miesiąc grudzień 2013 r. liczonej na 158 uczniów, czyli na rzeczywistą liczbę uczniów, a nie na liczbę uczniów spełniających wymóg frekwencji, których było 148.

Wskazać także należy, że z akt sprawy nie wynika, żeby spółka skarżyła uchwały Rady Powiatu nr XXXIV/218/2013, czy też czynności materialnotechniczne Zarządu Powiatu, ustalające jej stawkę dotacji na 2013 r. (skargi takie nie zostały również zarejestrowane w repertorium SA WSA w Szczecinie).

Zakreślając ramy prawne rozpoznawanej sprawy zauważyć należy, że na podstawie art. 67 u.p.f., do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

Kwestia zwrotu pobranej dotacji musi być zatem rozważona w oparciu o zasady ogólne k.p.a.

Zgodnie z art. 252 ust. 1 u.f.p., dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1)

wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2)

pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania (ust. 3). Dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej (ust. 4). Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości (ust. 5).

Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia:

1)

przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

2)

następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości (ust. 6).

Powyższe oznacza, że w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem jest zwrot dotacji należy ustalić czy pobrana dotacja przez skarżącą była dotacją w nadmiernej wysokości.

Uchwała Rady Powiatu B z dnia 24 maja 2013 r. nr XXXIV/218/2013 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2542) wydana została w trybie art. 90 ust. 4 uso, określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystanie. Rada Powiatu w tej uchwale wskazała, że sposób obliczenia przedmiotowej dotacji określa art. 90 uso, zaś § 2 ust. 3 uchwały zawierał powtórzenie regulacji z art. 90 ust. 3 uso, który stanowi, że "dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h oraz 3i. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju".

Oznacza to, że rada powiatu określa tryb czyli sposób liczenia dotacji, zaś organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego dokonuje ustalenia wysokości tej dotacji (dotacja jest jedna, lecz wypłaca w częściach), w praktyce jest to wysokość stawki dotacji, tj. kwoty przypadającej na ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia danej szkoły niepublicznej. Przypadająca do wypłaty miesięczna część dotacji jest więc matematycznym działaniem, tj. stawka dotacji x ilość uczniów w danej szkole, uprawnionych do jej otrzymania.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy wskazać należy, że jeżeli podmiot prowadzący szkołę otrzymał miesięczną część dotacji w kwocie wyższej aniżeli stawka dotacji przemnożona przez ilość uczniów uprawnionych do jej otrzymania, to taka przekazana "nadwyżka" powinna być uznana za dotację pobraną w nadmiernej wysokości, gdyż jej wysokość jest wyższa aniżeli określona w obowiązujących przepisach. Tym samym kwota (...) zł została przez organ słusznie uznana za kwotę podlegającą zwrotowi, gdyż wynikła z przemnożenia stawki dotacji przez zbyt dużą liczbę uczniów (o dwóch). Nie ulega przy tym wątpliwości, że spółka nie miała wpływu na okoliczność wypłaty części dotacji w nadmiernej wysokości, gdyż w odpowiednim czasie podała w oświadczeniu dane odnośnie liczby uczniów. Wskazać należy, że art. 252 ust. 1 u.p.f. nie różnicuje przyczyn pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, odnosi się jedynie do obiektywnego stwierdzenia "nadmierna wysokość". Zatem nie można zaakceptować poglądu skarżącej sprowadzającego się do tego, że skoro wypełniła obowiązek złożenia oświadczenia o liczbie uczniów w nakazanym terminie, to wypłacona na jej rzecz dotacja nie może być uznana za dotację w nadmiernej wysokości.

Jednakże stosownie do przytoczonego powyżej art. 252 ust. 1 in fine u.p.f., dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, czyli pobrania dotacji w nadmiernej wysokości. W rozpoznawanej sprawie organ pierwszej instancji w punkcie 2 decyzji z dnia 23 maja 2014 r. nakazał do zwrotu odsetki od dnia 16 stycznia 2014 r. Z adnotacji poczynionej przez pracownika organu na przedłożonym przez spółkę oświadczeniu miesięcznym o rzeczywistej liczbie uczniów z dnia 20 grudnia 2013 r. wynika, że część dotacji przypadająca na grudzień 2013 r. została zapłacona przelewem dnia 30 grudnia 2013 r. Zatem w ocenie organu już w chwili zapłaty nastąpiło "stwierdzenie okoliczności" wypłaty dotacji w nadmiernej wysokości. Zdaniem sądu z takim rozumowaniem nie sposób się zgodzić, skoro podmiot prowadzący szkołę nie miał wpływu na to, że dotacja została mu wypłacona w nadmiernej wysokości. W sytuacji, gdy do obliczenia części dotacji wzięta została przez organ niewłaściwa liczba uczniów z prawidłowo wypełnionego oświadczenia, to organ powinien zawiadomić podmiot prowadzący szkołę, że do takiej sytuacji doszło i od otrzymania przez podmiot prowadzący szkołę takiej informacji można mówić, że wypełniona została dyspozycja przepisu art. 252 ust. 1 u.p.f. odnośnie "stwierdzenia okoliczności" i od tej daty mogą być naliczane odsetki od niezwróconej nadmiernie wypłaconej części dotacji. W ocenie sądu podmiot prowadzący szkołę nie jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania czy zapłacona na jego rzecz dotacja przez Zarząd Powiatu nie jest dotacją w nadmiernej wysokości, zwłaszcza w sytuacji, gdy prowadzi kilka szkół, na które otrzymuje dotacje. Zdaniem sądu zatem działanie organu polegające na naliczeniu odsetek już od 15 dnia od dnia wypłaty dotacji w rozpoznawanej sprawie nie było uprawnione. Ponadto wskazać należy, że do akt nie został załączony żaden dokument, z którego wynikałoby, że strona została poinformowana o wypłacie dotacji w nadmiernej wysokości wcześniej aniżeli w decyzji z dnia 23 maja 2014 r.

W ocenie sądu działania organu nie sanuje treść § 8 ust. 8 uchwały Rady Powiatu w B z dnia 24 maja 2013 r. Nr XXXIV/218/2013, zgodnie z którym w przypadku przekazania w miesiącu grudniu dotacji naliczonej na uczniów, którzy nie spełnili warunku uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu Bego w terminie do 15 stycznia wraz ze złożonym oświadczeniem rozliczenia frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych za miesiąc grudzień, gdyż regulacja ta dotyczy frekwencji uczniów w miesiącu grudniu, a nie sytuacji, jaka wystąpiła w rozpoznawanej sprawie, a mianowicie omyłkowego uwzględnienia do obliczenia części dotacji rzeczywistej liczby uczniów zamiast liczby uczniów spełniających wymóg frekwencji w miesiącu poprzedzającym.

Mając na uwadze powyższe sąd uznał, że organy administracyjne nie wykazując kiedy nastąpiło stwierdzenie okoliczności wypłaty dotacji w nadmiernej wysokości, a nakazując zwrot części dotacji w terminie 15 dni od jej wypłaty dopuściły się naruszenia art. 252 ust. 1 u.p.f. i na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. uwzględnił skargę strony i uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu pierwszej instancji.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ powinien wykazać kiedy nastąpiło stwierdzenie okoliczności wypłaty dotacji w nadmiernej wysokości i od wykazanej daty może nakazać zwrot odsetek.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 i 205 § 2 tej ustawy oraz § 14 ust. 2 pkt 1 lit.a w zw. z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.