Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509119

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 15 czerwca 2018 r.
I SA/Sz 1008/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Woźniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 15 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną; 2.zwrócić skarżącemu wpis od skargi kasacyjnej w kwocie (...) ((...)) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 19 marca 2018 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę N. H. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 września 2017 r. nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki. Odpis wyroku wraz z pouczeniami o sposobie, trybie zaskarżania, w tym także o terminie wniesienia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia, a także o obowiązku sporządzenia skargi przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, został doręczony skarżącej w dniu 22 marca 2018 r.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. (data prezentaty) do tut. sądu skarżący złożył pismo datowane na dzień 17 kwietnia 2018 r., w którym wniósł o: "oddalenie takiego wyroku i utrzymanie w mocy skargi".

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 kwietnia 2018 r. pismo skarżącego z dnia 17 kwietnia 2018 r. uznane zostało jako skarga kasacyjna.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postepowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, może ją sporządzić także sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 177 § 1 p.p.s.a.).

Zgodnie natomiast z art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie skarżący pomimo prawidłowego pouczenia go nie wniósł o doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku, ponadto brak jest okoliczności, pozwalających stwierdzić, że strona skarżąca jest jedną z osób wymienionych w art. 175 p.p.s.a., zatem skarga kasacyjna N. H. jest niedopuszczalna.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 178 w zw. z art. 175 § 1 p.p.s.a. i art. 177 § 1 należało skargę kasacyjną, odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.