Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894620

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 24 marca 2011 r.
I SA/Sz 1008/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska.

Sędziowie: NSA Marian Jaździński, WSA Kazimierz Maczewski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 marca 2011 r. sprawy ze skargi K.A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.