Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585865

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 29 listopada 2018 r.
I SA/Rz 985/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Syndyka Masy Upadłości A. sp. z o.o. w upadłości z/s w T. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 października 2018 r., referendarz sądowy odmówił Syndykowi Masy Upadłości A. sp. z o.o. w upadłości z/s w T. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Ww. postanowienie stało się prawomocne. W związku z powyższym skarżący - reprezentowany przez adwokata został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 867 złotych należnego od wniesionej skargi. Wezwanie wraz z pouczeniem, że nieusunięcie wskazanego braku w terminie 7 dni od daty jego doręczenia spowoduje odrzucenie skargi, zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 15 listopada 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania k. 24 akt sądowych). Mimo upływu wyznaczonego terminu skarżący nie uiścił wymaganej kwoty wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; zwanej dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Na podstawie zaś § 3 tego artykułu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Ponieważ skarżący nie uiścił wpisu sądowego, wniesiona skarga podlega odrzuceniu, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.