Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1565290

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 5 grudnia 2014 r.
I SA/Rz 933/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Futera (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2014 r. w Wydziale I. na posiedzeniu niejawnym wniosku "A" spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w M. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2009 r. - postanawia - odmówić zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

"A" spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w M. (dalej zwana spółką/skarżącą) wezwana do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję opisaną w sentencji niniejszego postanowienia wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych Spółka prowadzi działalność w zakresie usług budowlanych (realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków). Podała, że jest aktualnie w trakcie likwidacji i nie posiada dostatecznych środków finansowych na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Spółka wyjaśniła, że nie posiada żadnych nieruchomości, majątku ruchomego, praw majątkowych ani rezerw finansowych na pokrycie kosztów opłaty. Nie prowadzi żadnej działalności. Wysokość jej kapitału zakładowego wynosi 50.000,00 zł, nie ma środków trwałych będących własnością spółki, strata netto z działalności wynosi 209.747,42 zł, na wskazanych rachunkach bankowych stan kont jest ujemny: -304,70 zł i - 10,64 zł (saldo na 31 października 2014 r.).

Wezwana do złożenia dodatkowego oświadczenia i dokumentów dotyczących stanu majątkowego w trybie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm, dalej zwaną p.p.s.a.), spółka przedłożyła bilans otwarcia likwidacji, bilans za 2013 r. i dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat, wyciągi z jednego z rachunków bankowych za okres od sierpnia do października 2014 r. i zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego z rachunku bankowego.

Z wyjaśnień spółki (z dnia 25 listopada 2014 r.) wynika, że brak majątku był przyczyną oddalenia przez sąd wcześniejszego wniosku o upadłość spółki. Obecnie spłacanie części zobowiązań zgodnie z wytycznymi udziałowców spółki odbywa się poprzez wykonywanie jako podwykonawca zlecanych przez różne firmy usług.

Rozpoznając wniosek stwierdzono, co następuje:

Prawo pomocy w zakresie częściowym, o który wnioskuje spółka, może zostać przyznane osobie prawnej (jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), gdy ta wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Przepis na podstawie którego zawarto przesłanki jakie musi spełnić osoba prawna (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), tj. art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a. oparty jest na konstrukcji ograniczonego uznania, co oznacza, że ostatecznie spełnienie tych przesłanek ekonomicznych uprawnia jedynie do udzielenia takiej pomocy. Warunek wykazania przez osobę prawną podstaw na których opiera swój wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, nakłada na nią obowiązek przedstawienia odpowiednich dowodów potwierdzających niemożność pokrycia tych kosztów postępowania.

W niniejszej sprawie takie wyjątkowe okoliczności o jakich mowa w ww. przepisie nie zachodzą. Według dokumentów spółka nie posiada majątku. Strata za 2013 r. (-209.747,42 zł) według dodatkowych informacji nie została pokryta. Zgodnie z rachunkiem zysków i strat za 2013 r. spółka, pomimo złej sytuacji osiąga przychody: za 2013 r. 153.804,25 zł. Natomiast w kosztach działalności spółki uwagę zwraca pozycja wynagrodzenia; na ogólną wartość kosztów działalności w wysokości 363.551,56 zł wynagrodzenia to kwota 284.778,75 zł, a ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 47.832,88 zł. Z objaśnień do sprawozdania finansowego wynika, że zatrudnionych w spółce pozostawało 12 pracowników.

Z analizy rachunku bakowego, przeprowadzonej na podstawie przedłożonych wyciągów (sierpień, wrzesień, październik 2014 r.) wynika, że w czasie, gdy spółka zdecydowała się na spór sądowy (skarga została wniesiona w we wrześniu br.) na rachunkach spółki znajdowały się środki pieniężne, które pozwalały na poniesienie kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie. We wszystkich miesiącach, za które przedłożono wyciągi na konto spółki wpływały przelewy środków pieniężnych. W sierpniu saldo wpływów (uznania) wynosiło 18.356,00 zł, we wrześniu 47.846,00 zł, w październiku 14.586,00 zł, przy czym co jest charakterystyczne, natychmiast dokonywano wypłat z rachunku w bankomacie za pomocą karty (wielokrotne transakcje). Zajęcie egzekucyjne tego rachunku nastąpiło pod koniec października. Do tego czasu spółka mogła bez problemu uiścić wpis od skargi (jego wysokość zgodnie z zarządzeniem wynosi 2000 zł). W sprawie należy dodać, że z wyjaśnień wynika, że spółka posiadała także rachunki w innych bankach i że nastąpiło zajęcie egzekucyjne również tych rachunków (banki: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...)). Ta informacja (nie potwierdzona dokumentami) wskazuje, że spółka nie wywiązała się należycie z wezwania; sformułowanie: "przedłożenia wyciągów z rachunków bankowych" wskazuje, że chodzi o wszystkie rachunki. Wybiórcze potraktowanie wezwania świadczy o małej staranności w wykazaniu przesłanek przyznania prawa pomocy. Dodać należy, że w działalności gospodarczej występują różnego rodzaju zobowiązania, wiążące się wydatkami finansowymi. Do takich zaliczają się także wydatki sądowe. W niniejszej sprawie należy mieć na względzie także to, że podmiotem zwracającym się o udzielenie preferencji w postaci zwolnienia od kosztów sądowych jest spółka prawa handlowego - spółka kapitałowa. Kodeks spółek handlowych przewiduje rozwiązania, za pomocą których podmiot ten, jeśli nie jest w stanie uzyskać z zewnątrz niezbędnych do działalności środków finansowych, może skorzystać z pewnych instytucji; mianowicie dopłat wspólników na rzecz spółki czy też podwyższenia kapitału zakładowego. Kroków takich spółka nie wykazała.

Reasumując w rozpoznawanej sprawie okoliczności, o których mowa w art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a. nie zachodzą.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.