Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549134

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 13 listopada 2014 r.
I SA/Rz 913/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: s. WSA Kazimierz Włoch.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2014 r. w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.F. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki Mercedes Benz Vito postanawia

1) Odrzucić skargę

2) Zwrócić skarżącemu M.F. uiszczony wpis od skargi w kwocie 134 (sto trzydzieści cztery złote)

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 22 października 2014 r. wezwano skarżącego M.F. do uzupełnienia braku wniesionej skargi poprzez uiszczenie należnego wpisu w kwocie 134 zł z pouczeniem, że jego nieuiszczenie w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania spowoduje odrzucenie skargi. Odpis ww. zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 24 października 2014 r. co oznacza, że termin do usunięcia przedmiotowego braku fiskalnego, upłynął w dniu 31 października 2014 r.

Z akt sprawy wynika, że wpis sądowy został uiszczony w dniu 10 listopada 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 183)- dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Natomiast w myśl art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata a skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna - wobec czego uiszczenie wpisu po upływie zakreślonego terminu uznawane jest za równe jego nieuiszczeniu. Ewentualne przyczyny stojące u podstaw uchybienia terminu mogą być rozpatrywane jedynie w odrębnym postępowaniu o przywrócenie terminu, wszczętym na wniosek strony.

W przedmiotowej sprawie termin na uiszczenie wpisu minął bezskutecznie dniu 31 października 2014 r. Przyjąć zatem należy, że skarga wniesiona w przedmiotowej sprawie nie została opłacona.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.