I SA/Rz 826/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2428335

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. I SA/Rz 826/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jacek Boratyn.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r., w Wydziale I, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o.o., z siedzibą w R., na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) października 2017 r., nr (...), w przedmiocie odmowy przyznania skarżącej płatności ONW na 2016 r. - postanawia -

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącej kwotę 100 (sto) zł, uiszczoną przez nią tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału I, zarządzeniem z dnia 18 grudnia 2017 r., wezwał skarżącą do uzupełnienia braku formalnego skargi, poprzez wskazanie kto podpisał skargę oraz czy osoba ta była (jest) uprawniona do reprezentowania spółki, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis wezwania w tym przedmiocie został doręczony skarżącej, w trybie doręczenia zastępczego, w dniu 5 stycznia 2018 r. Termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upłynął z dniem 12 stycznia 2018 r. Brak nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, a w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Wymogi pisma procesowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym precyzuje zaś art. 46 § 1 p.p.s.a., który w pkt 4 stanowi, że każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

W myśl art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku pisma będącego skargą, skutkiem nieuzupełnienia braków formalnych jest odrzucenie skargi, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., który stanowi, że sąd odrzuci skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W niniejszej sprawie skarga strony dotknięta była brakiem formalnym, gdyż z uwagi na złożony na niej nieczytelny podpis nie sposób było stwierdzić czy została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji skarżącej.

W związku z tym wezwano więc skarżącą do uzupełnienia braku skargi, poprzez jej podpisanie, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżąca nie wykonała skierowanego do niej wezwania, z tego więc względu jej skarga podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., odrzucił skargę.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd zwrócił skarżącej kwotę 100 zł, uiszczoną przez nią tytułem wpisu od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.