Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892911

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 20 stycznia 2011 r.
I SA/Rz 792/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący S. WSA Barbara Stukan-Pytlowany (spr.) Sędziowie NSA Maria Serafin-Kosowska WSA Kazimierz Włoch Protokolant st.sek.sąd. Teresa Tochowicz po rozpoznaniu w Wydziale I Finansowym na rozprawie w dniu 20 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.