Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097857

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 3 marca 2011 r.
I SA/Rz 785/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Włoch.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg "A" S.A. w L. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r. postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w sentencji wydanego w sprawie wyroku z dnia 21 grudnia 2010 r. w ten sposób, iż w miejsce błędnie wpisanych numerów zaskarżonych decyzji (...), wpisać poprawnie numery (...) WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

W sentencji wyroku z dnia 21 grudnia 2010 r. oddalającego skargi "A". S.A. w L. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia (...) września 2010 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r., błędnie wpisano numery przedmiotowych decyzji jako: (...) podczas gdy zaskarżone decyzje oznaczone zostały numerami: (...).

Przedmiotowa wadliwość nosi znamiona oczywistej omyłki pisarskiej.

Zgodnie z art. 156 § 1 oraz art. 159 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Sąd może z urzędu oraz na wniosek strony sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Jak stanowi § 2 powołanego wyżej art. 156 p.p.s.a. sprostowanie Sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd, na podstawie art. 159 i 156 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.