Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812376

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
I SA/Rz 759/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Surmacz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 18 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. nr 43/919/15 w przedmiocie jednostronnego rozwiązania umowy Nr (...) o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" - postanawia -

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić Skarżącej J. W. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżona uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego została podjęta na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i § 7 ust. 1 lit. c umowy nr (...) o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" zawartej w dniu 30 października 2012 r. i zmienionej aneksem nr 1/14 z dnia 3 listopada 2014 r., a także uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2015 r. nr (...) w związku z § 8 ust. 10b i 12 Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1013/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu systemowego pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów", zmienionego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r. nr VI/64/11, uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. nr VIII/115/11, uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 października 2011 r. nr XIV/221/11, uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2012 r. nr XXVI/476/12, uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. nr XXVIII/501/12 oraz uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2013 r. nr XXX/580/13.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaskarżoną uchwałą postanowił jednostronnie rozwiązać umowę o przekazywanie stypendium; zażądać od stypendystki zwrotu stypendium wypłaconego na podstawie umowy w wysokości 12,92 zł wraz z odsetkami liczonymi, jak od zaległości podatkowych od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia zwrotu i przyjąć wobec dokonanej przez stypendystkę wpłaty kwoty 64 600,00 zł w dniu 1 kwietnia 2015 r., że dochodzenie zwrotu stypendium wypłaconego w kwocie 64 587,08 zł staje się bezprzedmiotowe.

J. W. zaskarżyła powyższą uchwałę do sądu administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.).

Z mocy art. 3 § 1 p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. W myśl art. 3 § 3 p.p.s.a. sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach. Takim szczególnym aktem prawnym, w rozumieniu art. 3 § 3 p.p.s.a., przewidującym sądowoadministracyjną kontrolę wydawanych na jego podstawie rozstrzygnięć jest między innymi znajdująca zastosowanie w przedmiotowej sprawie ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 720 z późn. zm.; dalej: ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju), co wynika wprost z art. 30c ust. 1 tej ustawy. Ustawa ta ma zastosowanie w sprawie ponieważ zawarcie umowy pomiędzy Skarżącą a Województwem Podkarpackim - reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego o przekazywanie stypendium nastąpiło w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz sytpendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Priorytetu VIII działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2 Programu operacyjnego kapitał ludzki.

Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kontroli sądowoadministracyjnej podlega uchwała instytucji zarządzającej o negatywnej ocenie projektu (art. 30b i art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju), po wyczerpaniu przez zainteresowane strony procedury odwoławczej, przewidzianej przepisami tej ustawy. Podstawą przyznania beneficjentowi środków na realizację zgłoszonego przez niego projektu stanowi, co do zasady, umowa zawarta przez niego z instytucją zarządzającą lub instytucją wdrażającą, co wynika z art. 30 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Określa ona również warunki dofinansowania projektu, prawa i obowiązki beneficjenta z tym związane (art. 30 ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). Ustawa nie przewiduje jednak, że realizacja tych umów podlegać będzie kognicji sądów administracyjnych.

Analiza przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju nie pozostawia więc wątpliwości, że procedura przyznania dofinansowania (stypendium) przebiega dwuetapowo tj. administracyjno - cywilnie. Sądy administracyjne są właściwe na etapie poprzedzającym przekazywanie stypendium, sądy powszechne właściwe są natomiast na etapie zawarcia i wykonania umowy o przekazywanie stypendium. Rolą sądu administracyjnego, z woli ustawodawcy, jest więc ustalenie, czy dany wniosek na władczym etapie nie został oceniony w sposób naruszający prawo, co wynika z treści art. 30c ust. 3 pkt 1-3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zawierającego katalog sposobów rozpoznania skargi przez sąd administracyjny. Tym samym, po zakończeniu postępowania sądowoadministracyjnego i po ostatecznym rozpatrzeniu danego wniosku, prowadzącym bądź nie, do zawarcia umowy o przekazywanie stypendium, rozpoczyna się etap, na którym zasadniczą rolę odgrywa w razie sporu sąd cywilny.

Umowa cywilnoprawna jest aktem indywidualnym. Przez jej zawarcie następuje konkretyzacja (wybór) kontrahenta oraz określenie praw i obowiązków stron. Wskazanie na umowę jako na podstawę udzielenia pomocy, zawiera zarazem odwołanie się do trybu dochodzenia roszczeń wynikających z takiego zgodnego oświadczenia woli stron. Ewentualne roszczenia wynikające z umowy podlegają bowiem dochodzeniu przed sądem powszechnym, na drodze postępowania cywilnego.

Na cywilnoprawny charakter postępowania dotyczącego udzielenia dofinansowania - przekazywania stypendium - (drugiego etapu) wskazują również orzeczenia NSA - wyrok z 8 czerwca 2006 r. sygn. akt II GSK 63/06, z 10 lutego 2010 r. sygn. akt II GSK 86/10, postanowienie z 20 grudnia 2007 sygn. akt II GSK 267/07, z 18 października 2007 r. sygn. akt II GSK 199/07, z 13 października 2009 r. sygn. akt II GSK 844/09) oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 21 marca 2013 r. sygn. akt III CZP 9/13, postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2014 r. I SA/Rz 1206/14 i postanowienie NSA z dnia 13 maja 2015 r. II GSK 653/15.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że przedmiotowa sprawa nie stanowi sprawy administracyjnej, gdyż zaskarżona uchwała nie jest przejawem działalności organu administracji publicznej i tym samym nie należy ona do właściwości sądu administracyjnego.

Z przyczyn wyżej wywiedzionych Sąd skargę odrzucił (art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.) i zarządził zwrot Skarżącej kwoty 200 zł uiszczonej tytułem wpisu od skargi (art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.