Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812373

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 22 września 2015 r.
I SA/Rz 749/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Panek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej. z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki BMW 330D - postanawia -

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić J. L. uiszczony wpis w wysokości 100 (słownie: sto) złotych

Uzasadnienie faktyczne

J. L. (dalej: skarżący) złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej. z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki BMW 330D.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 lipca 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego doręczono skarżącemu w dniu 31 sierpnia 2015 r., co wynika z zalegającego w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma.

Wpis sądowy został uiszczony w dniu 9 września 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu. Wezwanie zawierało zgodne z prawem pouczenie o skutkach prawnych niewykonania tego obowiązku.

W wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, tj. do dnia 7 września 2015 r. (poniedziałek) powyższy obowiązek nie został spełniony.

Wpis wpłynął na rachunek bankowy Sądu w dniu 9 września 2015 r., a więc z przekroczeniem terminu, co w konsekwencji uniemożliwiło nadanie skardze dalszego biegu i czyniło koniecznym jej odrzucenie.

Z tych względów, Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w punkcie 1 sentencji.

Odrzucenie skargi skutkowało tym, że należało z urzędu zwrócić cały uiszczony przez skarżącego wpis sądowy (art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.), o czym orzeczono w pkt 2 sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.