Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812370

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 22 września 2015 r.
I SA/Rz 746/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie Jacek Boratyn po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, wniosku J. M. o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) czerwca 2015 r.r., nr (...), w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r., od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - postanawia - odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wystąpił o zwolnienie go od kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie, podając w oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z synem, D. S. i dwójką małoletnich wnuków. Jeżeli chodzi o dochody wszystkich razem gospodarujących osób, to w przedmiotowym oświadczeniu wskazano jedynie emeryturę skarżącego, w wysokości 844 zł miesięcznie brutto.

Skarżący w złożonym oświadczeniu nie wykazał jakiegokolwiek majątku, a uzasadniając swój wniosek powołał się na swój zły stan zdrowia, a co za tym idzie konieczność ponoszenia znacznych wydatków na leczenie.

W związku z niepełnym i niejasnym przedstawieniem przez skarżącego jego sytuacji rodzinnej i majątkowym, zarządzeniem z dnia 7 września 2015 r. został on wezwany do złożenia dodatkowego oświadczenia, między innymi poprzez podanie i udokumentowanie ponoszonych wydatków, określenie statusu zawodowego syna i D. S., przedłożenie kopii zeznania podatkowego oraz wyciągów ze wszystkich rachunków bankowych oraz rachunków kart kredytowych, zarówno tych należących do niego, jak i jego domowników.

W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie skarżący stwierdził, że lokal w którym mieszka należy do syna, który opłaca wszelkie rachunki związane z jego utrzymaniem. Skarżący dodał również, że syn oraz D. S. prowadzą działalność gospodarczą.

Wpis od skargi w przedmiotowej sprawie wynosi 1 500 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie, polega na złożeniu pełnego, jasnego i wiarygodnego oświadczenia oraz odpowiednich dokumentów źródłowych, a obowiązek ten obciąża w całości w wnioskodawcę.

W niniejszej sprawie skarżący złożył wybiórcze i niekompletne oświadczenie na urzędowym formularzu, które nie pozwala ocenić czy spełnia on kryteria uzyskania wsparcia w postaci prawa pomocy. Wzywany natomiast do złożenia dodatkowego oświadczenia i wskazanych dokumentów źródłowych, uchylił się od przedstawienia kluczowych informacji i dokumentów. W efekcie czego uniemożliwił więc stwierdzenie czy spełnia kryteria uzyskania wsparcia ze środków publicznych. Tak więc w tej sytuacji jego wniosek nie może zostać uwzględniony.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.