Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097856

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 10 lutego 2009 r.
I SA/Rz 707/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Stukan-Pytlowany.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. H. Spółki akcyjnej z siedzibą w R. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia (...) września 2006 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sprostowania z urzędu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie - postanawia - sprostować w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2007 r., sygn. akt I SA/Rz 707/06 oczywistą omyłkę, polegającą na błędnym oznaczeniu strony skarżącej w dwunastym wierszu sentencji jako "A." zamiast prawidłowego "A."

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę A. H. Spółki Akcyjnej z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia (...) września 2006 r.

W dwunastym wierszu sentencji tego wyroku Sąd popełnił oczywistą omyłkę polegającą na błędnym oznaczeniu strony skarżącej określając ją niewłaściwie jako "A." zamiast jak powinno być prawidłowo "A.".

Stosownie do art. 156 § 1 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a), sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Wskazać należy, iż nie ulega wątpliwości, że wskazanie w sentencji przedmiotowego wyroku niepoprawnej nazwy strony skarżącej było oczywistą omyłką polegającą na przekręceniu nazwy podmiotu skarżącego, którą w oparciu o art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 166 p.p.s.a. należało sprostować z urzędu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.