Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897875

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 10 maja 2011 r.
I SA/Rz 703/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Surmacz.

Sędziowie WSA: Grzegorz Panek (spr.), Kazimierz Włoch.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 maja 2011 r. sprawy ze skargi R. K. i J. Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności wspólników za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym spółki cywilnej

1) oddala skargę,

2) zarządza zwrot od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rzecz skarżących R.

K. i J. Ł. solidarnie kwoty 500 (słownie: pięćset) złotych tytułem nadpłaconego wpisu od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.