Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812346

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 22 września 2015 r.
I SA/Rz 697/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Panek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary porządkowej - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A.M. (dalej: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) nakładające na skarżącego karę porządkową w wysokości 1400 zł.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 28 lipca 2015 r. skarżący został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi z dnia 7 lipca 2015 r. poprzez podpisanie skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 7 sierpnia 2015 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma, znajdującego się w aktach sprawy.

Wyznaczony termin do uzupełninia braku formalnego i uiszczenia wpisu upłynął z dniem 14 sierpnia 2015 r. Do chwili obecnej nie uzupełniono braków formalnych skargi. Nie uiszczono też wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - w skrócie: "p.p.s.a."), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Jednym z wymogów formalnych skargi jest, stosownie do art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

W myśl art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Ponadto, warunkiem skutecznego wniesienia skargi jest także m.in. uiszczenie wpisu sądowego.

Zgodnie bowiem z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania.

Natomiast stosownie do art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt badanej sprawy przedmiotowa skarga nie została przez skarżącego podpisana, ani opłacona.

W związku z tym Sąd wezwał skarżącego do usunięcia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł.

Pouczono przy tym stronę skarżącą, że braki skargi winny być uzupełnione w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe wezwania zostały skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 7 lipca 2015 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma, a zatem ostatni dzień siedmiodniowego terminu do wykonania nałożonych na skarżącego obowiązków procesowych przypadał na dzień 14 lipca 2015 r.

Skarżący, w zakreślonym przez Sąd terminie, nie uzupełnił braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie wymaganego wpisu, ani nie usunął braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.