Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903610

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
I SA/Rz 685/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący S. WSA Tomasz Smoleń (spr.) Sędziowie NSA Jacek Surmacz WSA Kazimierz Włoch Protokolant ref. st. Eliza Kaplita po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 listopada 2011 r. sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowych w pomniejszonej wysokości na rok 2010 - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.