Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812334

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 21 września 2015 r.
I SA/Rz 666/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie Jacek Boratyn po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, wniosku A. S. o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...), w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego - postanawia - zwolnić skarżącego od kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wystąpił o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i dwójką małoletnich dzieci. Źródło utrzymania rodziny stanowią dochody z prowadzonego gospodarstwa rolnego (ok. 1 500 zł miesięcznie) oraz zasiłek rodzinny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynoszący 212 zł miesięcznie.

Deklarując składniki posiadanego majątku skarżący wymienił jedynie nieruchomości rolne o areale 5,64 ha, obciążone hipoteką na kwotę 115 000 zł.

Uzasadniając złożony wniosek skarżący podniósł, że nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych, jakie wiążą się z przedmiotową sprawą, ponieważ spłaca kredyt, którego miesięczne raty wynoszą 900 zł, do tego ponosi koszty opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników, w wysokości 780 zł na kwartał, a także podatku rolnego, wynoszącego 139 zł. Istotnym obciążeniem rodzinnego budżetu są według skarżącego również wydatki na leczenie dzieci i koszty kontroli lekarskiej żony, która jest w ciąży.

Wpis od skargi w przedmiotowej sprawie wynosi 100 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 2012, poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Mając na uwadze sytuację materialną skarżącego należy stwierdzić, że uiszczenie kosztów sądowych w niniejszej sprawie stanowiłoby dla niego znaczne obciążenie, mogące się wiązać z pozbawieniem go środków koniecznego utrzymania. Wniosek taki wynika bowiem z tego, że osiąga on stosunkowo niskie dochody, które w całości są przeznaczane na pokrycie bieżących wydatków i spłatę zobowiązań kredytowych. Z tego też względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 245 § 3 p.p.s.a., zwolniono go od kosztów sądowych w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.