Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812332

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 23 września 2015 r.
I SA/Rz 663/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Panek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej. z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od towarów i usług za miesiąc grudzień 2009 r. - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J.K., reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej. z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...), w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej J.K. jako byłego członka zarządu "A" sp. z o.o. w P. za zaległość podatkowa spółki z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2009 r. w kwocie 1895,00 zł wraz z należnymi od ww. zaległości odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia 20 września 2010 r. w wysokości 124,00 zł.

W wykonaniu zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału I z dnia 20 lipca 2015 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do złożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym w Rzeszowie lub przed sądami administracyjnymi, aktualnego na dzień złożenia skargi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pominięcia czynności procesowych dokonanych przez pełnomocnika oraz w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 22 lipca 2015 r. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 7 sierpnia 2015 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma znajdującego się w aktach sprawy.

Wyznaczony termin do nadesłania pełnomocnictwa oraz uiszczenia wpisu upłynął z dniem 14 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej "p.p.s.a.", strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

Artykuł 37 § 1 p.p.s.a. określa natomiast, że pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Podnieść przy tym należy, że chodzi tutaj o pierwszą czynność procesową z udziałem tego pełnomocnika; może to być czynność polegająca na wszczęciu postępowania przez wniesienie skargi lub kolejna czynność dokonana przez tego pełnomocnika, który w trakcie trwania postępowania wstąpił do sprawy.

Jeżeli wymóg ten nie zostanie zachowany przez pełnomocnika wnoszącego pismo w sprawie, sąd, zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., traktuje to uchybienie jako brak formalny pisma i wzywa pełnomocnika do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, w przypadku zaś skargi - pod rygorem jej odrzucenia. Stosownie bowiem do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Z kolei, w myśl art. 230 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Jednym z takich pism jest skarga.

Nadto, zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W świetle przywołanych wyżej unormowań nie budzi wątpliwości, że warunkiem nadania skardze dalszego biegu na wskazaną w sentencji niniejszego orzeczenia decyzję Dyrektora Izby Skarbowej było złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi, jak również uiszczenie wymaganego wpisu od skargi.

Pomimo prawidłowo doręczonego wezwania pełnomocnik strony skarżącej nie uzupełnił braków formalnych i fiskalnych skargi.

Wobec powyższego, skargę, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.