Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812330

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
I SA/Rz 658/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie Jacek Boratyn po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, wniosku L. P. o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi L. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) maja 2015 r.r., nr (...), w przedmiocie ustalenia skarżącemu zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn - postanawia - zwolnić skarżącego od kosztów sądowych w całości,

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wystąpił o zwolnienie go od kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie, z uwagi na swoją trudną sytuację materialną. Ze złożonego przez niego oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, że prowadzi on jednoosobowe gospodarstwo domowe, utrzymując się z zasiłku dla bezrobotnych, wynoszącego od dnia 15 lipca 2015 r. 783,20 zł brutto miesięcznie.

Jeżeli chodzi o posiadany majątek to skarżący zadeklarował jedynie mieszkanie o pow. 33,27 m2.

Uzasadniając złożony przez siebie wniosek wnioskodawca podkreślił, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych jakie wiążą się z przedmiotową sprawą, gdyż uzyskuje bardzo niskie dochody, których znaczną część przeznacza na leczenie.

Wpis od skargi w przedmiotowej sprawie wynosi 472 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Mając na uwadze okoliczności wynikające z oświadczenia skarżącego i przedłożonych dokumentów źródłowych stwierdzić należy, że poniesienie przez niego kosztów sądowych w niniejszej sprawie przekracza zakres jego możliwości finansowych. Świadczy o tym bowiem fakt, że kwota wpisu od skargi w przedmiotowej sprawie stanowi ponad połowę jego miesięcznych dochodów, które i tak są niewysokie. W tej więc sytuacji zasadnym jest przyjęcie, że konieczność wyłożenia środków na pokrycie przedmiotowych wydatków wiązałaby się z pozbawieniem skarżącego środków koniecznego utrzymania. Dlatego też jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w pełni zasługuje na uwzględnienie.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., w związku z w związku z art. 245 § 3 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., zwolniono go od kosztów sądowych w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.