Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2587960

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 29 listopada 2018 r.
I SA/Rz 632/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Szaro.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy B. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (.) czerwca 2018 r. nr (.) w przedmiocie podatku od towarów i usług - postanawia-sprostować oczywistą omyłkę w sentencji wyroku z dnia 30 października 2018 r. (k. 38 akt sądowych) poprzez:

1.

wykreślenie w drugim wierszu od dołu frazy: "(słownie dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem)"

2.

wpisanie w to miejsce frazy: "(słownie czterysta czterdzieści)".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. O sprostowaniu sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 p.p.s.a.).

Sprostowaniu mogą podlegać błędy pisarskie, rachunkowe, czy też inne oczywiste omyłki, które zostały popełnione zarówno w sentencji orzeczenia, jak i w jego uzasadnieniu. W trybie art. 156 p.p.s.a. poprawieniu podlegają takie błędy, które mają charakter oczywisty, to znaczy widoczny na pierwszy rzut oka.

Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie.

W sentencji wyroku z dnia 30 października 2018 r. Sąd zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącej Gminy B. kwotę 440 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Na tą kwotę składał się wpis od skargi w wysokości 200 zł oraz kwota 240 zł zasądzona tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika będącego doradcą podatkowym.

W nawiasie, znajdującym się w drugim wierszu od dołu sentencji ww. wyroku została jednak błędnie wpisana słownie kwota zasądzonych kosztów postępowania sądowego, tj. "słownie dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem".

W związku z powyższym nastąpiła oczywista omyłka pisarska, polegająca na błędnym wpisaniu w sposób słowny kwoty zwrotu kosztów postępowania sądowego, zamiast prawidłowej kwoty tj. "słownie czterysta czterdzieści".

Z tego powodu Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.