Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2742226

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 20 listopada 2019 r.
I SA/Rz 625/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Panek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) sierpnia 2019 r. nr (...), (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2013 r. - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) sierpnia 2019 r. nr (...), (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2013 r.

Postanowieniem z dnia 16 października 2019 r. sygn. I SPP/Rz 225/19, referendarz sądowy przyznał Skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie jej od kosztów sądowych w 1/2 części oraz odmówił przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 4 listopada 2019 r. wezwano Skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 78 zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Zarządzenie doręczono Skarżącej w dniu (...) listopada 2019 r. Termin do uzupełniania braków formalnych skargi upłynął z dniem (...) listopada 2019 r. Należny wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 230 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. W niniejszej sprawie wpis ten wynosi 100 zł. Powyższy wpis należało uiścić w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata sądowa, w tym wpis sądowy (art. 220 § 1 p.p.s.a.), chyba że stronie przysługuje ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych określone w art. 239 p.p.s.a. lub zostanie przyznane na jej wniosek stosowne prawo pomocy obejmujące zwolnienie od tych kosztów.

Ponadto, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału pouczono Skarżącą o obowiązku dokonania wpłaty wpisu sądowego oraz skutkach zaniedbań w tym zakresie, lecz w wyznaczonym terminie wpis nie został uiszczony zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. Skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne Sąd postanowił odrzucić skargę w oparciu o art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.