I SA/Rz 601/19, Wynagrodzenie dyrektora szkoły finansowane ze środków pochodzących z dotacji oświatowej - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2745305

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2019 r. I SA/Rz 601/19 Wynagrodzenie dyrektora szkoły finansowane ze środków pochodzących z dotacji oświatowej

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SędziaNSA Jacek Surmacz.

Sędziowie WSA: Grzegorz Panek, Jarosław Szaro (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2019 r. sprawy ze skargi J.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2019 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 112.000 zł przypadającej do zwrotu do budżetu Gminy Miasto

1) uchyla zaskarżoną decyzję,

2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącej J.Z.

kwotę 7400 (słownie: siedem tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

J. Z. prowadząca Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "(...)" w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2019 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 112.000 przypadającej do zwrotu do budżetu Gminy Miasto K.

Z akt sprawy wynika, że Prezydent Miasta K. (dalej: organ pierwszej instancji) decyzją z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) określił Skarżącej wysokość dotacji wykorzystanej w 2017 r. niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 112.000,00 zł wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, naliczonych począwszy od dnia przekazania z budżetu Gminy Miasto K. ostatniej transzy dotacji za 2017 rok oraz nakazał zwrot ww. kwoty wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji na wskazany rachunek bankowy.

Organ ustalił, że Skarżąca otrzymała w 2017 r. dotację z budżetu Gminy Miasta K. w kwocie 1 538 853,00 zł na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), dalej: u.s.o. oraz uchwały (...) Rady Miasta K. z dnia (...) listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto K. przez organy inne, niż Gmina Miasto K. oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, zmienionej uchwałą (...) Rady Miasta K. z dnia (...) listopada 2016 r.

W dniu 6 kwietnia 2018 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji za 2017 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że z dotacji finansowane jest wynagrodzenie dwóch dyrektorów - dyrektora metodycznego i dyrektora administracyjnego. Wynagrodzenie dyrektora administracyjnego pokrywane było na podstawie comiesięcznych faktur za tzw. "czynności dyrektorskie" wystawianych przez "A". Oprócz faktury nie było innej dokumentacji, na podstawie której była ona wystawiana - umowy zlecenia, zlecenia wykonania usługi, umowy o pracę, ani żadnego zakresu obowiązków przyjętego do realizacji, co potwierdziła ustnie JZ - dyrektor przedszkola. Z przedłożonego rocznego rozliczenia dotacji za rok 2017 wynikło, że sfinansowana z dotacji kwota wynagrodzenia M. Z. prowadzącego "A", wynosiła 8 tys. miesięcznie od stycznia do sierpnia 2017 r., natomiast od września do grudnia 2017 r. kwota ta wynosiła 12 tys. zł miesięcznie.

Organ pierwszej instancji ustalił, że na podstawie statutu organami przedszkola byli dyrektorzy: J. Z. - dyrektor metodyczny oraz M. Z. - dyrektor administracyjny, przy czym dla obydwu stanowisk określony został ten sam katalog obowiązków, obejmujący m.in.: kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, koordynowanie opieki nad dziećmi, współpraca z rodzicami, organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, kierowanie polityką kadrową przedszkola, dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej.

W ocenie organu pierwszej instancji jeżeli dyrektor placówki nie jest organem prowadzącym szkołę, jest wówczas osobą fizyczną zatrudnioną w szkole. W kontrolowanym okresie z dotacji finansowane było wynagrodzenie osoby prowadzącej przedszkole, pełniącej jednocześnie funkcje dyrektora bezpośrednio odpowiedzialnego za działalność oświatową placówki. W tej sytuacji, wg organu, finansowanie z dotacji wynagrodzenia drugiego dyrektora tej samej placówki stanowi wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Zdaniem organu zgodnie z wykładnia literalną art. 90 ust. 3d pkt 1 lit. a u.s.o., dotowane może być wynagrodzenie jednego dyrektora. Dyrektor jest organem jednoosobowym reprezentującym szkołę, a zapis statutu powinien uwzględniać ten fakt.

W ocenie organu pierwszej instancji wynagrodzenie, które zostało wypłacone M. Z. z tytułu wykonywania funkcji dyrektora w prowadzonej przez Skarżącą placówkę oświatowej jest wydatkiem wykorzystanym niezgodnie z przeznaczeniem.

Organ podkreślił, że zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze. zm.), dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak od zaległości podatkowych.

Skarżąca nie zgodziła się z decyzją organu pierwszej instancji z dnia (...) maja 2019 r. i wniosła od niej odwołanie.

Zaskarżonej decyzji zarzuciła:

I. naruszenie przepisów postępowania, tj.:

1. art. 7 i 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej: k.p.a., poprzez niepodjęcie wszelkich możliwych kroków celem wyjaśnienia rzeczywistego stanu faktycznego sprawy, jak i niedokonanie wszechstronnej analizy materiału dowodowego zebranego i przekazanego przez stronę w sprawie, a także pominięcie i nierozważenie w sposób wszechstronny argumentów i dowodów przedkładanych przez stronę w toku postępowania, co doprowadziło do pominięcia przez organ rzeczywistego zakresu obowiązków wykonywanego przez dyrektora administracyjnego przedszkola - M. Z., a także przyjęcia, że M. Z. wykonując czynności jako dyrektor administracyjny, nie wykonywał żadnych innych czynności na rzecz dzieci przedszkola, w tym w szczególności czynności terapeutycznych i dydaktycznych, do których posiada wykształcenie, w konsekwencji czego organ uznał, że wynagrodzenie M. Z. nie stanowi wydatku bieżącego przedszkola;

2. art. 8 i 10 § 1 k.p.a. poprzez prowadzenie postępowania w sposób niebudzący zaufania do działań władzy publicznej, co doprowadziło do braku wiedzy strony co do dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, a tym w szczególności treści pisma Ministra Edukacji Narodowej z nieznanej odwołującej się daty, na które powołuje się organ na stronie 8 decyzji z dnia (...) maja 2019 r.;

3. art. 80 k.p.a. poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny dowodów zgromadzonych w sprawie, co doprowadziło do przyjęcia, że wynagrodzenie wypłacane na rzecz M. Z. stanowi wydatek niekwalifikowalny do przyjęcia w ramach dotacji oświatowej;

4. art. 107 § 3 k.p.a. poprzez niewskazanie w treści uzasadnienia decyzji faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa;

II. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj

1. art. 90 ust. 3d u.s.o. poprzez:

a) niewłaściwe zastosowanie w stosunku do wynagrodzenia wypłacanego MZ ust. 3d pkt 1 lit. a ww. przepisu i przyjęcie, że wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora może zostać wypłacone jedynie osobie fizycznej prowadzącej przedszkole i jednocześnie pełniącej funkcję dyrektora, podczas gdy wypłata wynagrodzenia na rzecz M. Z. winna być kwalifikowana jako pokrycie wydatków bieżących przedszkola obejmujących, zgodnie z pkt 1 ww. przepisu, każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki;

b) błędną wykładnię prowadzącą do konstatacji, że z treści przepisu wynika, jakoby z dotacji oświatowej mogło zostać sfinansowane tylko i wyłącznie jedno stanowisko dyrektora i na dodatek dyrektora, który jednocześnie jest organem prowadzącym, a wskazuje na to wg organu użycie liczby pojedynczej w tym przepisie, podczas gdy z treści tego przepisu, a także przy uwzględnieniu wykładni systemowej i funkcjonalnej, takie rozumienie jest sprzeczne z zasadami funkcjonowania systemu oświaty oraz zasadami logiki, co prowadziłoby także do stwierdzenia, że jeśli dyrektorem nie jest jednocześnie osoba prowadząca przedszkole, to nie można takiej osobie wypłacić wynagrodzenia w ramach subwencji oświatowej;

2. art. 431 k.c. w zw. z art. 90 ust. 3d u.s.o. poprzez przyjęcie, że jednoosobowy przedsiębiorca podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej nie jest osobą fizyczną w rozumieniu ww. przepisu, a firmą i przez to nie może pełnić funkcji dyrektora w przedszkolu i tym samym nie może zostać wypłacone wynagrodzenie w ramach dotacji oświatowej, podczas gdy z treści art. 431 k.c. wynika wprost, że przedsiębiorcą jest m.in. osoba fizyczna i tym samym uznać należy, że M. Z., pomimo prowadzonej działalności gospodarczej pozostaje osoba fizyczną, a działalność gospodarcza służy w zasadzie do ewidencjonowania rozliczeń księgowych świadczonych usług.

Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji organu I instancji i przekazanie sprawy temu organowi do ponownego rozpoznania, ewentualnie jeżeli stwierdzone zostanie, że postępowanie jest bezprzedmiotowe, uchylenie decyzji organu I instancji i umorzenie postępowania w całości.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia (...) lipca 2019 r. nr (...) uchyliło zaskarżoną decyzję w zakresie orzeczenia o zwrocie odsetek od dotacji za 2017 rok w kwocie 112.000,00 zł, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i w tym zakresie określiło termin naliczania odsetek, naliczanych jak od zaległości podatkowych - od dnia przekazania z budżetu Gminy Miasto K., tj.:

- od dnia 31 stycznia 2017 r. od kwoty 8.000,00 zł;

- od dnia 28 lutego 2017 r. od kwoty 8.000,00 zł;

- od dnia 31 marca 2017 r. od kwoty 8.000,00 zł;

- od dnia 30 kwietnia 2017 r. od kwoty 8.000,00 zł;

- od dnia 31 maja 2017 r. od kwoty 8.000,00 zł;

- od dnia 30 czerwca 2017 r. od kwoty 8.000,00 zł;

- od dnia 31 lipca 2017 r. od kwoty 8.000,00 zł;

- od dnia 31 sierpnia 2017 r. od kwoty 8.000,00 zł;

- od dnia 30 września 2017 r. od kwoty 12.000,00 zł;

- od dnia 31 października 2017 r. od kwoty 12.000,00 zł;

- od dnia 30 listopada 2017 r. od kwoty 12.000,00 zł;

- od dnia 15 grudnia 2017 r. od kwoty 12.000,00 zł do dnia zapłaty, w terminie 15 dni od daty doręczenia decyzji; II. w pozostałym zakresie utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał na przepis art. 90 ust. 3d pkt 1 lit. a i b) u.s.o. w brzmieniu obowiązującym w 2017 r., zgodnie z którym dotacje o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7

- z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,

c) sprzęt sportowy i rekreacyjny,

d) meble, e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu pierwszej instancji, że przepis art. 90 ust. 3d pkt 1 lit. a u.s.o. wskazuje, że wydatkiem na realizację zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania lub opieki jest wydatek na rzecz organu prowadzącego przedszkole, jeżeli jest to osoba fizyczna, pełniąca funkcję dyrektora szkoły, przy czym przepis ten posługuje się liczbą pojedynczą, co oznacza iż dotowane może być tylko jedno stanowisko dyrektorskie. W sytuacji, gdy wykładania językowa pozwala na odczytanie normy prawnej, sięganie po wykładnię systemową i funkcjonalną, w celu uzyskania wykładni normy prawnej nie odpowiadającej literalnemu jej brzmieniu, jest nie tylko pozbawione celu, ale i niedopuszczalne.'

W ocenie organu odwoławczego organ pierwszej instancji zasadnie zakwestionował, jako kwalifikowane do dotacji, wydatki poniesione tytułem wynagrodzenia dyrektora administracyjnego w 2017 r. w łącznej wysokości 112.000,00 zł, pokrywane na podstawie faktur za tzw. "czynności dyrektorskie", wystawiane przez "A".

Zdaniem organu odwoławczego w przypadku gdy w przedszkolu funkcjonuje zarówno dyrektor odpowiadający bezpośrednio za działalność oświatową, jak i drugi dyrektor do spraw administracyjnych, wynagrodzenie tego ostatniego nie może być rozliczane z dotacji. Istnienie dyrektora ds. pedagogicznych oznacza, że to on, a nie dyrektor administracyjny odpowiada za działalność oświatową i to jego wynagrodzenie winno być rozliczane z dotacji. Dyrektor ds. pedagogicznych realizuje bowiem funkcję kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

J. Z. nie zgodziła się z decyzją organu odwoławczego z dnia (...) lipca 2019 r. i wniosła na nią skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

W skardze podtrzymała zarzuty zawarte w odwołaniu domagając się uchylenia w całości zaskarżonej decyzji oraz zasądzenia zwrotu kosztów postępowania.

W ocenie Skarżącej organy organ powinny zakwalifikować wynagrodzenie M. Z. jako wydatek bieżący poniesiony na cele działalność Przedszkola. Podniosła, że z materiału dowodowego wynika bezsprzecznie, że M. Z. wykonywał rzeczywiście czynności na rzecz prowadzonych przez nią placówek oświatowych (posiada dwa oddziały przedszkoli integracyjnych), co potwierdziło SKO w wydanej decyzji. Zakres czynności wykonywanych przez M. Z. wynikał ze statutu i statut przewidywał dwóch dyrektorów z racji tego, że Skarżąca prowadzi więcej niż jedno przedszkole. Podkreśliła, że M. Z. wykonywał szereg czynności na rzecz organizacji oraz działalności przedszkola i to zarówno w zakresie administracyjnej obsługi, personelu, ale również na rzecz dzieci, będących wychowankami przedszkoli i bez wątpienia wynagrodzenie wypłacane na jego rzecz było adekwatne do zakresu obowiązków jakie wykonywał i zastępowało tak naprawdę zatrudnienie dwóch dodatkowych osób.

W ocenie Skarżącej dotacja udzielona przez Gminę na działanie placówek oświatowych w tym zakresie została wydana w sposób prawidłowy, celowy i z zachowaniem zasad racjonalnego gospodarowania wydatkami ze środków publicznych.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy podtrzymał swoje stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny miał na uwadze, co następuje;

Skarga jest uzasadniona i musi skutkować uchyleniem zaskarżonej decyzji. Organ wydając zaskarżoną decyzję naruszył prawo materialne, a w szczególności nieprawidłowo zinterpretował treść przepisu art. 90 ust. 3d pkt 1 u.s.o.

Przepis ten, nieobowiązujący już w chwili obecnej, w ciągu roku 2017, a więc tego, którego dotyczy zaskarżona decyzja zmieniał swoja treść kilkukrotnie, więc dla wskazania podstawy rozstrzygnięcia sąd przytoczy brzmienie tego, wielokrotnie zmienianego przepisu.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. przepis ten stanowił, że: dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 - z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Treść jego została zmieniona z dniem 1 lutego 2017 r. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60) w ten sposób, że z jego treści w zdaniu wstępnym wyeliminowano słowa "kształcenia specjalnego i ".

Kolejna zmiana nastąpiła z dniem 16 czerwca 2017 r., gdy ustawą z dnia dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 949) wprowadzono te słowa do ustawy na nowo. Zmiana istotna dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nastąpiła z dniem 1 września 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60), gdy pkt 2 tego przepisu przyjął brzmienie: sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.

W tym brzmieniu przepis ten obowiązywał do 31 grudnia 2017 r. Stracił moc z dniem 1 stycznia 2018 r. na skutek wejścia w życie ustawy Prawo oświatowe.

Przepis ten określa cele, na które mogą być przeznaczone środki otrzymane w ramach dotacji na prowadzenie m.in. przedszkola. Mogą być wiec one przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków szkół, przedszkoli i placówek i obejmuje to każdy wydatek poniesiony na działalność tego typu formy edukacji. Jako egzemplifikację tego typu wydatku wskazano w punkcie pierwszym tego przepisu możliwość wypłaty wynagrodzenia osobie prowadzącej szkołę lub przedszkole. Jednocześnie uzależniono prawo do otrzymania wypłaty od pełnienia funkcji dyrektora przedszkola albo prowadzenia zajęć w innej formie wychowania przedszkolnego.

Przepis ten nie wprowadza, tak jak to błędnie uznały organy, ograniczenia ilości osób mogących pełnić funkcje dyrektora przedszkola ale wprowadza możliwość przeznaczenia środków finansowych pochodzących z dotacji na wynagrodzenie osoby będącej organem prowadzącym przedszkole. Redakcja tego przepisu przesądziła sporną wcześniej w orzecznictwie kwestie możności przeznaczenia środków z dotacji na wynagrodzenie osoby prowadzącej szkołę. Omawiany przepis dopuszczał taka możliwość, jednak pod warunkiem, że osoba taka będzie pełniła funkcję dyrektora lub dokonywała czynności, o których mowa w tym przepisie.

Nie reguluje on zatem prawa przyznania wynagrodzenia dyrektorowi szkoły, kwestii wielości osób zajmujących stanowisko dyrektora (vice dyrektora czy też podobne) ale dotyczy kwestii, kiedy środki z dotacji mogą zostać przeznaczone na wynagrodzenie osoby prowadzącej szkołę lub przedszkole. Organy przyjmując, że stwarza on podstawę prawna do przyjęcia, że w szkole może być tylko jedna osoba wykonująca obowiązki dyrektora naruszyły prawo materialne i naruszenie to miało wpływ na treść rozstrzygnięcia. Omawiany przepis nie stoi na przeszkodzie temu by w szkole lub przedszkolu, o ile jest to uzasadnione racjonalnie i funkcjonalnie obowiązki kierującego jednostka pełniło więcej niż jedna osoba.

Wydatek ten musi być jednak poniesiony na cele działalności szkoły, a więc musi on dotyczyć działań pozwalających na realizacje celów przedszkola. Stanowi zapłatę za pracę, dzieło czy zlecenie dzięki którym cele przedszkola są realizowane.

Powyższe twierdzenie, jakkolwiek dezawuuje dotychczasowe rozważania organu nie jest wystarczające do przyjęcia, że środki wykorzystane na zapłatę dla MZ za wykonywanie " czynności dyrektorskich " zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Organ musi ustalić czy służyły one celom działalności przedszkola. Tylko bowiem w takiej sytuacji można uznać, że ta część dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W tym zakresie pomocna może być treść pkt 2 art. 90 ust. 3d u.s.o., który stanowi, że za wydatki takie uważa się także te, które służą sfinansowaniu wydatków związanych z realizacja działań organu założycielskiego.

Do realizacji takich zadań opisanych w art. 5 ust. 7 u.s.o., a od 1 września 2017 r. w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe należą odpowiedzialność za jej działalność, a w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

1a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

5) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

Jeżeli zatem środki wypłacane M. Z. mieściły się w kategorii zadań opisanych w tych przepisach, to również może być tak, że nie będą mogły być one uznane za wydane w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Kwestia ta nie była jednak dotychczas przedmiotem rozważań organu. Ma jednak istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, zaś sąd nie może w tym zakresie organu zastąpić. To do organu należy bowiem stosowanie prawa, zaś sąd dokonuje jedynie kontroli aktów wydanych przez organ. W tym przypadku stwierdził, że dotychczasowe rozstrzygniecie organu zostało oparte na sprzeczek z prawem wykładni treści art. 90 ust. 3d pkt 1 u.s.o., w związku z czym decyzja musiała ulec uchyleniu.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ weźmie pod uwagę powyższe rozważania i uwzględni, że przepis art. 90 ust. 3d pkt 1 u.s.o. nie ogranicza liczby dyrektorów w przedszkolu. Niezależnie jednak od tego rozważy czy czynności jakie wykonywał na rzecz przedszkola M. Z. mieściły się w ramach działań zmierzających do realizacji celów działania szkoły (w tym tych opisanych w art. 90 ust. 3d pkt 2 u.s.o).

W zależności od podjętych wniosków wyda stosowną decyzję.

Podstawa rozstrzygnięcia sądu są przepisy art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. O kosztach orzeczono w myśl art. 200 p.p.s.a. Na koszty te składają się zwrot wpisu sądowego (2000 zl) i koszty pełnomocnika w sprawie (5400 złotych).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.