I SA/Rz 594/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3122978

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 lutego 2021 r. I SA/Rz 594/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Szaro.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2021 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym zażalenia A. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 2021 r. sygn. I SA/Rz 594/20 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi A. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (.) z dnia (.) sierpnia 2020 r. nr (.) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia - postanawia - odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 11 stycznia 2021 r. odrzucono zażalenie wniesione przez AN w imieniu i na rzecz A. sp. z o.o. z/s w (.) na postanowienie tut. Sądu z 3 grudnia 2020 r. odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia z 12 listopada 2020 r., z uwagi na stwierdzony przez Sąd brak uprawnienia autora zażalenia do sporządzenia i wniesienia takiego pisma procesowego.

W dniu 27 stycznia 2021 r. AN, określający się jako prezes zarządu A. sp. z o.o. z/s w (.), wywiódł na powyższe orzeczenie zażalenie.

Zarządzeniem z 27 stycznia 2021 r. skierowano do autora zażalenia wezwanie do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Doręczone w dniu 6 lutego 2021 r. wezwanie nie zostało w wyznaczonym terminie wykonane.

Wobec powyższego zażalenie na postanowienie z 11 stycznia 2021 r. (niezależnie od okoliczności dotyczących podmiotowości procesowej A., o której Sąd wypowiedział się w postanowieniu z 12 listopada 2020 r.) podlega odrzuceniu, ponieważ z powodu nieuzupełnienia braków fiskalnych nie można nadać mu dalszego biegu. Stosownie bowiem do art. 230 § 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) dalej zwanej "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym zażalenia, pobiera się wpis. Jeżeli zażalenie nie zostało należycie opłacone to, zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem jego odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, ponieważ wobec braku należnej opłaty Sąd nie podejmie żadnej czynności. Wyznaczony termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w dniu 15 lutego 2021 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.