Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812323

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 1 września 2015 r.
I SA/Rz 594/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 1 września 2015 r. w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Ł. i R. Ł. - wspólników Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego "A" spółka cywilna P. Ł. R. Ł. w M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2007 r. postanawia zarządzić zwrot na rzecz skarżących P.Ł. i R. Ł. - wspólników Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego "A" spółka cywilna P. Ł. R. Ł. w M. kwoty 188 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem nadpłaconego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi do 10.000 zł - 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł.

W niniejszej sprawie wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 7.781 zł, zatem zgodnie z powołanym wyżej przepisem należny wpis wynosi 312 zł. Skarżący wraz ze skargą uiścili tytułem wpisu kwotę 500 zł. Z powyższych względów kwota 188 zł stanowi nadpłacony wpis od skargi, podlegający zwrotowi na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), stosownie do którego różnicę między kosztami pobranymi, a kosztami należnymi zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W związku z powyższym, Sąd stwierdzając, że skarżący wnosząc skargę opłacili ją bez wezwania w kwocie wyższej niż należna, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.